THE radaitheoirí - Radaitheoirí Dearadh Líne | Eoraip ceannach géadaigh gé

en

dearadh-radiator02

Radaitheoirí NUA

radaitheora nua, radaitheoirí nua

Radaitheoirí dearadh

Radaitheoirí seomra folctha

seomra folctha-radiators

Radaitheoirí eisiach

Radaitheoirí eisiach

Radaitheoirí seomra folctha eisiach

eisiach-seomra folctha-radiators1

Radaitheoirí cothrománacha

cothrománach-radiators6

Radaitheoirí Ingearach

ingearach-radiators7

Radaitheoirí Hallway

radaitheoirí Hallway, radaitheoirí wardrobe

Radaitheoirí leanbh

leanbh-radiators

Radaitheoirí seomra divider

seomra-divider-radiators

Radaitheoirí Painéal

rolla-radiators

Radaitheoirí Tubular

Radaitheoirí Tubular

Radaitheoirí leictreacha

Radaitheoirí leictreacha

Radaitheoirí leictreacha seomra folctha

leictreacha-seomra folctha-radiators6

radaitheoirí Hibrid

radaitheoirí hibrideach, radaitheoirí measctha, radaitheoirí débhreosla

Radaitheoirí Teocht íseal

Radaitheoirí Teocht íseal

Radaitheoirí aschur ard

radaitheoirí aschur ard teasa

Radaitheoirí uathúil

radaitheoirí uathúil - radaitheoirí álainn, radaitheoirí neamhghnách

Radaitheoirí nua-aimseartha

Radaitheoirí nua-aimseartha

Radaitheoirí alúmanaim

radaitheoirí alúmanam

Radaitheoirí chrome

chrome-radiators7

Radaitheoirí copar

copar-radiators6

Daite teilgthe radaitheoirí iarann

daite-iarann ​​teilgthe-radaitheoirí

Mirror radiator Gloine radaitheora

Scáthán-radiators-glas-radiators

Radaitheoirí cruach dhosmálta

cruach dhosmálta--radiators3

Radaitheoirí cruach

Radaitheoirí cruach

Radaitheoirí cloiche

Radaitheoirí cloiche

Radaitheoirí adhmad

adhmad-radiators1

Radaitheoirí dearadh Cheap

radaitheoirí Cheap

Radaitheoirí SAMHAIL 3D

3d radaitheoirí samhail, radaitheoirí 3d múnla

Cart siopadóireacht

cart folamh

EOLAS

Radaitheoirí de réir catagóire

Ábhar / Dromchla

ar ais go barr

canada goose kensington parka продажа
ceannach géadaigh gé
canada goose down
canada gé jakker
Canada Goose forhandlere

Bile Foghlam (Alba) ga fhoillseachadh

Education

Fòcas nas treasa ga chur air ruigsinn am measg mholaidhean ùra.

Thèid oidhirpean ruigsinn foghlaim a leasachadh – gu sònraichte am measg chloinne na h-Alba as mò a tha a’ fulang – a’ neartachadh fon lagh.

Dh’fhoillsich Rùnaire an Fhoghlaim Angela Constance fiosrachadh mu bhile Foghlaim (Alba) an-diugh nuair a thadhail i air bun-sgoil Chaitligeach an Naoimh Màiri ann an Lìte.

Tha an lagh ùr gu bhith a’ ciallachadh gun fheum comhairlean a’ bheàrn “ruigsinn” a dhùnadh fon lagh agus gun fheum iad a bhith ag innse do Mhinistirean na h-Alba mar a tha a’ dol dhaibh.

Bidh am Bile cuideachd:

Bidh am Bile taiceil dhan obair a tha an Riaghaltas a’ cur air adhart aig a’ cheart àm airson ìrean foghlaim a thogail agus piseach a thoirt air ruigsinn am measg chloinne na h-Alba air fad.

Tha am Bile ga chur air adhart aig àm far a bheil comhairlean a’ faighinn £1 millean a bharrachd airson leabhraichean agus goireasan eile a cheannach son an cuideachadh ann a bhith a’ lìbhrigeadh a’ Churraicealam airson Sàr-Mhathas.

Bheir an t-ionmhas cothrom do chomhairlean taic a chumail ri sgoiltean mar a tha iad a’ gluasad chun na h-ìre mu dheireadh de bhith a’ toirt a-staigh na teisteanasan ùra, agus tha sin a’ gabhail a-staigh taic airson leabhraichean mu choinneamh nan deuchainnean Àrd-Ìre. Faodaidh sgoiltean agus comhairlean an t-airgead seo a chosg bho seo a-mach, ma tha iad airson sin a dhèanamh.

Thuirt Ms Constance:

“Tha an Riaghaltas seo gu deimhinne son a dearbhadh gur e Alba an t-àite as fheàrr airson clann a thogail, agus gu bheil gach duine cloinne a’ faighinn a’ chothrom as fheàrr iad fhèin adhartachadh, agus tha molaidhean a’ Bhile seo gar cuideachadh le bhith a’ coileanadh nan rùintean sin. Tha raon de mholaidheanann ann a chuidicheas le bhith a’ neartachadh mar a tha sinn a’ lìbhrigeadh foghlam ann an Alba.

“Tha a bhith a’ dol an-sàs ann an ana-cothromachd foghlaim aig cridhe na h-obrach aig an Riaghaltas seo. Dh’fhoillsich sinn roimhe seo an Dùbhlan Ruigsinn le taic £100 millean bho Stòras Ruigsinn na h-Alba, a’ cur ris a’ phrògram Piseach Ruisgsinn don Uile agus Stòras Ìnntrigidh an Fhoghlaim.

“Tha am Bile againn a’ daingneachadh na tha sinn a’ sùileachadh bho chomhairlean anns a’ phròiseas a th’ann son dèiligeadh ri ana-cothromachd foghlaim. Gu mionaideach, tha am Bile ga stèidheachadh san lagh gum bi dleastanas air comhairlean a’ bheàrn ruigsinn a lùghdachadh agus a’ toirt a-steach uallach ùr a tha gu bhith a’ tighinn air na comhairlean a bhith ag innse do Mhinistirean mar a tha iad a’ dèanamh adhartas airson sin a choileanadh.

“Tha fiughar agam ri pròiseas na Pàrlamaid far am feuch sinn ri còrdadh a bhuinnig air na molaidehan seo agus na gnothaichean eile a tha a’ tighinn a-steach fon Bhile.

“Tha mi toilichte a bhith a’ foillseachadh cuideachd gum bi £1 millean an-diugh a’ dol gu comhairlean a chuideachadh sgoiltean nan obair a’ cur crìoch air an t-siostam ùr teisteanais.

Fad na h-ùine tha sinn ag èisteachd ri luchd-com-pàirteachas ach an tèid againn air a bhith soirbheachail leis a’ Churraicealam airson Sàr-mhathas agus na teisteanasan ùra. Faodaidh na comhairlean an t-ionmhas seo a chleachdadh ann a bhith a’ ceannach leabhraichean ùra airson na deuchainnean ùra aig Àrd-Ìre, agus mu choinneamh prìomhachasan eile an co-cheangal ris a’ Churraicealam airson Sàr-mhathas.

Notes to editors

Beachdan air Bile an Fhoghlaim

Thuirt ceann-suidhe ADES Iain Fyffe:

“Tha sinn a’ cur fàilte air Bile an Fhoghlaim (Alba) agus an cuideam nas treasa a tha ga chur a bhith ga dhèanamh riatanach gum bi sinn a’ lìbhrigeadh siostam foghlaim nas fheàrr agus nas cothromaiche ann an Alba. Tha an obair a tha Riaghaltas na h-Alba a’ dèanamh a’ dol an sàs anns na suidheachaidhean ana-cothrom a tha mu choinneamh clann à sgìrean a tha air bheag-chothrom dòchasach a’ cheart cho math ris an taic a tha iad a’ cur ris a’ mholadh gun fheum a h-uile comhairle a bhith ag obair le dreuchd Prìomh Oifigeach Foghlaim. Tha dreuchd chudromach aig an Oifigeach sin, a’ dearbhadh gu bheil an dòigh a th’againn air foghlam a lìbhrigeadh air a bhunaiteachadh air deagh thuigse air dè tha ag obair. Tha sinn a’ coimhead air adhart gu bhith ag obair còmhla ri Ministrean agus a’ Phàrlamaid mar a tha am Bile a’ dol air adhart.”

Beachdan mun £1 mhillean a bharrachd a chaidh a chomharrachadh do chomhairlean:

Thuirt Rùnaire Coitcheann an EIS, Larry Flanagan:

“Tha an EIS a’ cur fàilte air an £1 millean ùr a tha seo a bhios na thaic do sgoiltean ann a bhith a’ lìbhrigeadh nan cùrsaichean ùra aig Àrd-ìre. Thug CfE uallaichean ionmhais nach gabhadh seachnadh air sgoiltean, ‘s leis sin tha e gu math feumail gu bheil Riaghaltas na h-Alba air èisteachd ri draghan an luchd-teagaisg ann a bhith a’ cur an airgid a bharrachd seo ris a’ chùis, a’ leigeil le sgoiltean a bhith ag ùrachadh an cuid ghoireasan leithid leabhraichean.

Cuiridh clann-sgoile, pàrantan agus an luchd-teagaisg fàilte air an naidheachd seo mu na goireasan, chionn faodaidh leithid de thaic diofar mòr a dhèanamh dhan òigridh agus iad a’ deisealachadh airson nan teisteanasan ùra.”

Thuirt Iain Ellis, Cathraiche, Fòram Nàiseata Phàrantan Alba cuideachd:

“Tha sinn a’ cur fàilte air an taic-airgid a bharrachd a tha seo a’ cuideachadh chloinne mar a tha iad a’ deisealachadh am bliadhna airson na teisteanasan ùra. Dh’iarramaid gun dèanadh comhairlean cinnteach gum fruig an t-airgead a bharrachd seo a h-uile àrd-sgoil agus gun tèid innse do Chomhairlean Phàrantan aig ìre nan sgoiltean ciamar a thèid an t-aigead a chosg.”

ceannach in English

translation and definition "ceannach", Irish-English Dictionary  online

ceannach

IPA: [ˈcan̪ɣəx]; Gender: masculine; Type: noun;
    Show declension of ceannach
stemming

Example sentences with "ceannach", translation memory

add example
ga (32)D’fhonn deimhneacht dhlíthiúil do dhíoltóirí agus an mhuinín fhoriomlán atá ag tomhaltóirí as ceannach trasteorann a mhéadú, is gá comhchuibhiú a dhéanamh ar an tréimhse a mbíonn an díoltóir faoi dhliteanas lena linn as aon easpa comhréireachta atá ann tráth a bhfaigheann an tomhaltóir seilbh fhisiciúil ar na hearraí.
en (32)In order to increase legal certainty for sellers and overall consumer confidence in cross-border purchases it is necessary to harmonise the period during which the seller is held liable for any lack of conformity which exists at the time when the consumer acquires the physical possession of goods.
ga Measann an Coimisiún go laghdaíonn sé sin an leas a d'fhéadfadh tomhaltóirí a bhaint as an dearbhú éigeantach cothaithe, agus tá sé cinnte dearfa de gur leas na dtomhaltóirí é dearbhú a bheith ar aghaidh na pacáistíochta ós rud é go bhfeicfidís gan dua faisnéis cothaithe agus bia á cheannach acu.
en The Commission considers that this is weakening the benefits that the consumers could get from the mandatory nutrition declaration and is convinced of the benefits that front-of-pack labelling would bring to consumers by allowing them to readily see the nutrition information when purchasing foods.
ga Agus is é a thiocfadh as mórchuid cineálacha infheisteoirí a bheith ann, meastar, méadú ar an tóir ar cheannach agus ar dhíol bannaí, agus ar an dóigh sin leachtacht mhargadh na mbannaí corparáideacha san Aontas a mhéadú.
en A wider range of investors, in turn, is expected to increase buying and selling interest in bonds, thus increasing the liquidity of corporate bond markets in the EU.
ga Ní bheidh feidhm ag an gCaibidil seo maidir le limistéir a phlandú nó a athphlandú, ar limistéir iad atá beartaithe chun críocha turgnamhacha nó do phlandlanna beangaithe, ná maidir le limistéir a bhfuil a gcuid fíona nó a gcuid táirgí fíniúnacha beartaithe lena gcaitheamh ag teaghlach an tsaothróra fíniúna amháin ná maidir le limistéir atá le plandú as an nua mar thoradh ar cheannach éigeantach ar mhaithe le leas an phobail a glacadh faoin dlí náisiúnta.
en This Chapter shall not apply to the planting or replanting of areas intended for experimental purposes or for graft nurseries, to areas whose wine or vine products are intended solely for the consumption by the wine-grower's household or to areas to be newly planted as a result of compulsory purchases in the public interest under national law.
ga · tabhairt isteach agus oibriú an Chórais Eorpaigh um Fhaireachas ar Theorainneacha, EUROUR, a mhaoiniú, go háirithe trí threalamh, bonneagar agus córais a cheannach i mBallstáit;
en · finance the introduction and operation of the European Border Surveillance System, EUROSUR, notably through the purchase of equipment, infrastructure and systems in Member States;
ga Thairis sin, níor cheart feidhm a bheith ag díolúintí maidir leis na cearta atá ag daoine ar mian leo ticéid le haghaidh taistil d'iarnród a cheannach, é sin a dhéanamh gan aon deacracht mhíchuí, ná maidir leis na forálacha maidir le dliteanas gnóthas iarnróid i ndáil le paisinéirí agus a gcuid bagáiste, ná maidir leis an gceanglas árachas iomchuí a bheith ag gnóthais iarnróid, ná maidir leis an gceanglas go nglacfaidís bearta iomchuí chun sábháilteacht phearsanta na bpaisinéirí a áirithiú i stáisiúin traenach agus ar thraenacha agus chun riosca a bhainistiú.
en Furthermore, exemptions should not apply to the rights of those wishing to purchase tickets for travel by rail to do so without undue difficulty, to the provisions on railway undertakings’ liability in respect of passengers and their luggage, to the requirement that railway undertakings be adequately insured, and to the requirement that they take adequate measures to ensure passengers’ personal security in railway stations and on trains and to manage risk.
ga ·táirgí cógaisíochta ordaithe a cheannach ar líne nó go pearsanta i mBallstát nach ionann é agus an Ballstát inar eisíodh an toideas
en buying prescribed pharmaceutical products in Member State other than the one where the prescription was issued, on-line or in person
ga Tabharfaidh an Bord Bainistíochta fógra don údarás buiséadach, a luaithe is féidir, faoi aon tionscadal a bhfuil sé ar intinn aige a chur chun feidhme agus a bhféadfadh impleachtaí suntasacha airgeadais a bheith aige ar mhaoiniú a bhuiséid, go háirithe faoi aon tionscadal a bhaineann le maoin amhail foirgnimh a fháil ar cíos nó a cheannach.
en The Management Board shall, without delay, notify the budgetary authority of its intention to implement any project which may have significant financial implications for the funding of its budget, in particular any project relating to property such as the rental or purchase of buildings.
ga (b) is é atá san oibríocht ceannach ruda fhisicigh nó maoiniú oibríochtaí bonneagair nó tógála.
en (b) the operation consists of the purchase of a physical object or of the financing of infrastructure or of construction operations.
ga (c) sonraí oibríocht an phróisis ceannach isteach iomchuí dá dtagraítear i mír 3 go mír 8, lena n-áirítear tréimhsí ama iomchuí leis an ionstraim airgeadais a sholáthar tar éis an phróisis ceannach isteach dá dtagraítear i mír 3.
en (c) the details of operation of the appropriate buy-in process referred to in paragraphs 3 to 8, including appropriate time-frames to deliver the financial instrument following the buy-in process referred to in paragraph 3.
ga feabhas agus nuachóiriú i sláinte agus leas ainmhithe lena n-áirítear trealamh a cheannach lena ndírítear ar fheirmeacha a chosaint ó chreachadóirí fiáine;
en improvements and modernisation related to animal health and welfare, including the purchase of equipment aiming at protecting the farms from wild predators;
ga Ba cheart do ÚEUM leachtacht na scaireanna, go háirithe i dtéarmaí leibhéal an láimhdeachais agus a éasca agus is féidir ceannach, díol agus fáil iasachta a dhéanamh agus an tionchar is íosta a bheith ar an margadh, a chur san áireamh le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh cad iad na bearta is gá chun súil réasúnach a bheith ann go bhféadfar an tsocraíocht a dhéanamh tráth a bheidh sí dlite.
en The liquidity of the shares, in particular the level of turnover and the ease with which buying, selling and borrowing can take place with minimum market impact, should be taken into account by ESMA in determining what measures are necessary in order to have a reasonable expectation that settlement can be effected when it is due.
ga Nuair a tugadh isteach A+ agus aicmí níos airde faoin Treoir maidir le Lipéadú Fuinnimh 2010 laghdaíodh an éifeachtacht a bhí ag an lipéad fuinnimh custaiméirí a spreagadh le táirgí a bhí níos éifeachtúla a cheannach.
en The introduction of A+ and higher classes under the 2010 Energy labelling Directive reduced the effectiveness of the energy label in motivating consumers to buy more efficient products.
ga oibriú ar na margaí airgeadais, trí cheannach nó díol thar barr amach (spotbheart agus réamhdhéileáil) nó trí chomhaontú athcheannaigh, trí éilimh agus ionstraimí indíolta a thabhairt agus a fháil ar iasacht, bídís in airgeadraí Comhphobail nó neamhchomhphobail, maille le miotail lómhara;
en operate in the financial markets by buying and selling outright (spot and forward) or under repurchase agreement and by lending or borrowing claims and marketable instruments, whether in Community or in non-Community currencies, as well as precious metals;
ga Fágann sin gur cheart do na heintitis eile sa ghrúpa réitigh nach eintitis réitigh iad féin, gur cheart dóibh ionstraimí (fiachais) incháilithe a eisiúint ar bhonn inmheánach laistigh den ghrúpa réitigh, i.e. ba cheart d’eintitis réitigh ionstraimí den sórt sin a cheannach.
en This means that other resolution group entities which themselves are not resolution entities should issue eligible (debt) instruments internally within the resolution group, i.e. such instruments should be bought by resolution entities.
ga ar gach eitilt bíonn suíocháin agus/nó toilleadh chun lasta a iompar agus/nó toilleadh chun post a iompar ar fáil ar féidir leis an bpobal iad a cheannach astu féin (go díreach ón aeriompróir nó óna ghníomhairí údaraithe
en on each flight seats and/or capacity to transport cargo and/or mail are available for individual purchase by the public (either directly from the air carrier or from its authorised agents
ga féadfaidh sé, faoi réir fhorálacha Airteagal 18(2), urrúis a cheannach agus a dhíol;
en it may, subject to the provisions of Article 18(2), buy and sell securities;
ga Leis an srian sin, ní chuirfear bac ar cheannach ná ar úsáid feistí measúnaithe atá riachtanach le haghaidh oibríochtaí an chomhlachta dá dtugtar fógra agus chun measúnú comhréireachta a dhéanamh, ná úsáid na bhfeistí sin chun críoch pearsanta;
en Such restriction shall not preclude the purchase and use of assessed devices that are necessary for the operations of the notified body and the conduct of the conformity assessment, or the use of such devices for personal purposes;
ga oibriú ar na margaí airgeadais, trí cheannach nó díol thar barr amach (spotbheart agus réamhdhéileáil) nó trí chomhaontú athcheannaigh, trí éilimh agus ionstraimí indíolta a thabhairt agus a fháil ar iasacht, bídís in euro nó in airgeadraí eile, maille le miotail lómhara;
en operate in the financial markets by buying and selling outright (spot and forward) or under repurchase agreement and by lending or borrowing claims and marketable instruments, whether in euro or other currencies, as well as precious metals;
ga (c) sócmhainní na hinstitiúide faoi réiteach a cheannach;
en (f) to purchase assets of the institution under resolution;
ga maidir le hoibríochtaí casta ina bhfuil roinnt mhaith idirbheart i gceist lena n-áirítear comhaontuithe athcheannaigh urrús nó comhaontuithe iasachta, ní bheidh feidhm ag an bpróiseas ceannach isteach dá dtagraítear i mír 3 i gcás ina mbeidh tréimhse ama na n-oibríochtaí sin gearr go leor agus ina mbeidh an próiseas ceannach isteach neamhéifeachtach mar thoradh air sin.
en for operations composed of several transactions including securities repurchase or lending agreements, the buy-in process referred to in paragraph 3 shall not apply where the timeframe of those operations is sufficiently short and renders the buy-in process ineffective.
ga I Straitéis Eoraip 2020 iarrtar go ndéantar na "saoránaigh a chumhachtú chun ról iomlán a bheith acu sa mhargadh aonair", rud a éilíonn go "neartófar a gcumas chun earraí agus seirbhísí a cheannach trasteorann, agus go háirithe ar líne agus a muinín ann".
en The Europe 2020 Strategy calls for the "citizens to be empowered to play a full role in the single market", which "requires strengthening their ability and confidence to buy goods and services cross-border, in particular on-line".
ga an nós imeachta oscailte nó an nós imeachta srianta do cheannach ar bith;
en the open or restricted procedure for any purchase;
ga I gcomhréir le hAirteagal # den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, toirmiscfear ar BCE agus ar bhainc cheannais náisiúnta rótharraingtí nó aon saoráid chreidmheasa de shaghas ar bith eile a thabhairt i bhfabhar institiúidí, comhlachtaí, oifigí nó gníomhaireachtaí Aontais, Rialtais Láir, údarás réigiúnach nó áitiúil nó údarás poiblí eile, comhlachtaí eile arna rialú faoin dlí poiblí nó gnóthas poiblí sna Ballstáit, agus toirmiscfear freisin ar BCE nó ar bhainc cheannais náisiúnta ionstraimí fiachais a cheannach go díreach uathu
en In accordance with Article # of the Treaty on the Functioning of the European Union, overdrafts or any other type of credit facility with the ECB or with the national central banks in favour of Union institutions, bodies, offices or agencies, central governments, regional, local or other public authorities, other bodies governed by public law, or public undertakings of Member States shall be prohibited, as shall the purchase directly from them by the ECB or national central banks of debt instruments
ga (b) a mhéid is ionann orduithe chun trádáil a dhéanamh arna dtabhairt nó idirbhearta arna ndéanamh ag daoine a bhfuil ról suntasach acu maidir le hionstraim airgeadais, conradh spot-tráchtearraí gaolmhar, nó táirge ceantáilte bunaithe ar lamháltais astaíochtaí a cheannach nó a dhíol, ina gcúis le hathruithe suntasacha ar an bpraghas atá ar an ionstraim airgeadais sin, ar an gconradh spot-tráchtearraí gaolmhar sin, nó ar an táirge ceantáilte sin bunaithe ar lamháltais astaíochtaí;
en (b) the extent to which orders to trade given or transactions undertaken by persons with a significant buying or selling position in a financial instrument, a related spot commodity contract, or a auctioned product based on emission allowances, lead to significant changes in the price of that financial instrument, related spot commodity contract, or auctioned product based on emission allowances;
Showing page 1. Found 992 sentences matching phrase "ceannach".Found in 13 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.
  add translation 
e" title="Unique radiators"> radaitheoirí uathúil - radaitheoirí álainn, radaitheoirí neamhghnách

Radaitheoirí nua-aimseartha

Radaitheoirí nua-aimseartha

Radaitheoirí alúmanaim

radaitheoirí alúmanam

Radaitheoirí chrome

chrome-radiators7

Radaitheoirí copar

copar-radiators6

Daite teilgthe radaitheoirí iarann

daite-iarann ​​teilgthe-radaitheoirí

Mirror radiator Gloine radaitheora

Scáthán-radiators-glas-radiators

Radaith/x,M#*.Mv class="subCategoryImage" title="Stainless steel radiators"> cruach dhosmálta--radiators3

Radaitheoirí cruach

Radaitheoirí cruach

Radaitheoirí cloiche

Radaitheoirí cloiche

Radaitheoirí adhmad

adhmad-radiators1

Radaitheoirí dearadh Cheap

radaitheoirí Cheap

Radaitheoirí SAMHAIL 3D

3d radaitheoirí samhail, radaitheoirí 3d múnla

Cart siopadóireacht

cart folamh

EOLAS

Radaitheoirí de réir catagóire

Ábhar / Dromchla

ar ais go barr

canada goose kensington parka продажа
ceannach géadaigh gé
canada goose down
canada gé jakker
Canada Goose forhandlere

Bile Foghlam (Alba) ga fhoillseachadh

Education

Fòcas nas treasa ga chur air ruigsinn am measg mholaidhean ùra.

Thèid oidhirpean ruigsinn foghlaim a leasachadh – gu sònraichte am measg chloinne na h-Alba as mò a tha a’ fulang – a’ neartachadh fon lagh.

Dh’fhoillsich Rùnaire an Fhoghlaim Angela Constance fiosrachadh mu bhile Foghlaim (Alba) an-diugh nuair a thadhail i air bun-sgoil Chaitligeach an Naoimh Màiri ann an Lìte.

Tha an lagh ùr gu bhith a’ ciallachadh gun fheum comhairlean a’ bheàrn “ruigsinn” a dhùnadh fon lagh agus gun fheum iad a bhith ag innse do Mhinistirean na h-Alba mar a tha a’ dol dhaibh.

Bidh am Bile cuideachd:

Bidh am Bile taiceil dhan obair a tha an Riaghaltas a’ cur air adhart aig a’ cheart àm airson ìrean foghlaim a thogail agus piseach a thoirt air ruigsinn am measg chloinne na h-Alba air fad.

Tha am Bile ga chur air adhart aig àm far a bheil comhairlean a’ faighinn £1 millean a bharrachd airson leabhraichean agus goireasan eile a cheannach son an cuideachadh ann a bhith a’ lìbhrigeadh a’ Churraicealam airson Sàr-Mhathas.

Bheir an t-ionmhas cothrom do chomhairlean taic a chumail ri sgoiltean mar a tha iad a’ gluasad chun na h-ìre mu dheireadh de bhith a’ toirt a-staigh na teisteanasan ùra, agus tha sin a’ gabhail a-staigh taic airson leabhraichean mu choinneamh nan deuchainnean Àrd-Ìre. Faodaidh sgoiltean agus comhairlean an t-airgead seo a chosg bho seo a-mach, ma tha iad airson sin a dhèanamh.

Thuirt Ms Constance:

“Tha an Riaghaltas seo gu deimhinne son a dearbhadh gur e Alba an t-àite as fheàrr airson clann a thogail, agus gu bheil gach duine cloinne a’ faighinn a’ chothrom as fheàrr iad fhèin adhartachadh, agus tha molaidhean a’ Bhile seo gar cuideachadh le bhith a’ coileanadh nan rùintean sin. Tha raon de mholaidheanann ann a chuidicheas le bhith a’ neartachadh mar a tha sinn a’ lìbhrigeadh foghlam ann an Alba.

“Tha a bhith a’ dol an-sàs ann an ana-cothromachd foghlaim aig cridhe na h-obrach aig an Riaghaltas seo. Dh’fhoillsich sinn roimhe seo an Dùbhlan Ruigsinn le taic £100 millean bho Stòras Ruigsinn na h-Alba, a’ cur ris a’ phrògram Piseach Ruisgsinn don Uile agus Stòras Ìnntrigidh an Fhoghlaim.

“Tha am Bile againn a’ daingneachadh na tha sinn a’ sùileachadh bho chomhairlean anns a’ phròiseas a th’ann son dèiligeadh ri ana-cothromachd foghlaim. Gu mionaideach, tha am Bile ga stèidheachadh san lagh gum bi dleastanas air comhairlean a’ bheàrn ruigsinn a lùghdachadh agus a’ toirt a-steach uallach ùr a tha gu bhith a’ tighinn air na comhairlean a bhith ag innse do Mhinistirean mar a tha iad a’ dèanamh adhartas airson sin a choileanadh.

“Tha fiughar agam ri pròiseas na Pàrlamaid far am feuch sinn ri còrdadh a bhuinnig air na molaidehan seo agus na gnothaichean eile a tha a’ tighinn a-steach fon Bhile.

“Tha mi toilichte a bhith a’ foillseachadh cuideachd gum bi £1 millean an-diugh a’ dol gu comhairlean a chuideachadh sgoiltean nan obair a’ cur crìoch air an t-siostam ùr teisteanais.

Fad na h-ùine tha sinn ag èisteachd ri luchd-com-pàirteachas ach an tèid againn air a bhith soirbheachail leis a’ Churraicealam airson Sàr-mhathas agus na teisteanasan ùra. Faodaidh na comhairlean an t-ionmhas seo a chleachdadh ann a bhith a’ ceannach leabhraichean ùra airson na deuchainnean ùra aig Àrd-Ìre, agus mu choinneamh prìomhachasan eile an co-cheangal ris a’ Churraicealam airson Sàr-mhathas.

Notes to editors

Beachdan air Bile an Fhoghlaim

Thuirt ceann-suidhe ADES Iain Fyffe:

“Tha sinn a’ cur fàilte air Bile an Fhoghlaim (Alba) agus an cuideam nas treasa a tha ga chur a bhith ga dhèanamh riatanach gum bi sinn a’ lìbhrigeadh siostam foghlaim nas fheàrr agus nas cothromaiche ann an Alba. Tha an obair a tha Riaghaltas na h-Alba a’ dèanamh a’ dol an sàs anns na suidheachaidhean ana-cothrom a tha mu choinneamh clann à sgìrean a tha air bheag-chothrom dòchasach a’ cheart cho math ris an taic a tha iad a’ cur ris a’ mholadh gun fheum a h-uile comhairle a bhith ag obair le dreuchd Prìomh Oifigeach Foghlaim. Tha dreuchd chudromach aig an Oifigeach sin, a’ dearbhadh gu bheil an dòigh a th’againn air foghlam a lìbhrigeadh air a bhunaiteachadh air deagh thuigse air dè tha ag obair. Tha sinn a’ coimhead air adhart gu bhith ag obair còmhla ri Ministrean agus a’ Phàrlamaid mar a tha am Bile a’ dol air adhart.”

Beachdan mun £1 mhillean a bharrachd a chaidh a chomharrachadh do chomhairlean:

Thuirt Rùnaire Coitcheann an EIS, Larry Flanagan:

“Tha an EIS a’ cur fàilte air an £1 millean ùr a tha seo a bhios na thaic do sgoiltean ann a bhith a’ lìbhrigeadh nan cùrsaichean ùra aig Àrd-ìre. Thug CfE uallaichean ionmhais nach gabhadh seachnadh air sgoiltean, ‘s leis sin tha e gu math feumail gu bheil Riaghaltas na h-Alba air èisteachd ri draghan an luchd-teagaisg ann a bhith a’ cur an airgid a bharrachd seo ris a’ chùis, a’ leigeil le sgoiltean a bhith ag ùrachadh an cuid ghoireasan leithid leabhraichean.

Cuiridh clann-sgoile, pàrantan agus an luchd-teagaisg fàilte air an naidheachd seo mu na goireasan, chionn faodaidh leithid de thaic diofar mòr a dhèanamh dhan òigridh agus iad a’ deisealachadh airson nan teisteanasan ùra.”

Thuirt Iain Ellis, Cathraiche, Fòram Nàiseata Phàrantan Alba cuideachd:

“Tha sinn a’ cur fàilte air an taic-airgid a bharrachd a tha seo a’ cuideachadh chloinne mar a tha iad a’ deisealachadh am bliadhna airson na teisteanasan ùra. Dh’iarramaid gun dèanadh comhairlean cinnteach gum fruig an t-airgead a bharrachd seo a h-uile àrd-sgoil agus gun tèid innse do Chomhairlean Phàrantan aig ìre nan sgoiltean ciamar a thèid an t-aigead a chosg.”

ceannach in English

translation and definition "ceannach", Irish-English Dictionary  online

ceannach

IPA: [ˈcan̪ɣəx]; Gender: masculine; Type: noun;