Bile Foghlam (Alba) ga fhoillseachadh ceannach géadaigh gé

Bile Foghlam (Alba) ga fhoillseachadh

Education

Fòcas nas treasa ga chur air ruigsinn am measg mholaidhean ùra.

Thèid oidhirpean ruigsinn foghlaim a leasachadh – gu sònraichte am measg chloinne na h-Alba as mò a tha a’ fulang – a’ neartachadh fon lagh.

Dh’fhoillsich Rùnaire an Fhoghlaim Angela Constance fiosrachadh mu bhile Foghlaim (Alba) an-diugh nuair a thadhail i air bun-sgoil Chaitligeach an Naoimh Màiri ann an Lìte.

Tha an lagh ùr gu bhith a’ ciallachadh gun fheum comhairlean a’ bheàrn “ruigsinn” a dhùnadh fon lagh agus gun fheum iad a bhith ag innse do Mhinistirean na h-Alba mar a tha a’ dol dhaibh.

Bidh am Bile cuideachd:

Bidh am Bile taiceil dhan obair a tha an Riaghaltas a’ cur air adhart aig a’ cheart àm airson ìrean foghlaim a thogail agus piseach a thoirt air ruigsinn am measg chloinne na h-Alba air fad.

Tha am Bile ga chur air adhart aig àm far a bheil comhairlean a’ faighinn £1 millean a bharrachd airson leabhraichean agus goireasan eile a cheannach son an cuideachadh ann a bhith a’ lìbhrigeadh a’ Churraicealam airson Sàr-Mhathas.

Bheir an t-ionmhas cothrom do chomhairlean taic a chumail ri sgoiltean mar a tha iad a’ gluasad chun na h-ìre mu dheireadh de bhith a’ toirt a-staigh na teisteanasan ùra, agus tha sin a’ gabhail a-staigh taic airson leabhraichean mu choinneamh nan deuchainnean Àrd-Ìre. Faodaidh sgoiltean agus comhairlean an t-airgead seo a chosg bho seo a-mach, ma tha iad airson sin a dhèanamh.

Thuirt Ms Constance:

“Tha an Riaghaltas seo gu deimhinne son a dearbhadh gur e Alba an t-àite as fheàrr airson clann a thogail, agus gu bheil gach duine cloinne a’ faighinn a’ chothrom as fheàrr iad fhèin adhartachadh, agus tha molaidhean a’ Bhile seo gar cuideachadh le bhith a’ coileanadh nan rùintean sin. Tha raon de mholaidheanann ann a chuidicheas le bhith a’ neartachadh mar a tha sinn a’ lìbhrigeadh foghlam ann an Alba.

“Tha a bhith a’ dol an-sàs ann an ana-cothromachd foghlaim aig cridhe na h-obrach aig an Riaghaltas seo. Dh’fhoillsich sinn roimhe seo an Dùbhlan Ruigsinn le taic £100 millean bho Stòras Ruigsinn na h-Alba, a’ cur ris a’ phrògram Piseach Ruisgsinn don Uile agus Stòras Ìnntrigidh an Fhoghlaim.

“Tha am Bile againn a’ daingneachadh na tha sinn a’ sùileachadh bho chomhairlean anns a’ phròiseas a th’ann son dèiligeadh ri ana-cothromachd foghlaim. Gu mionaideach, tha am Bile ga stèidheachadh san lagh gum bi dleastanas air comhairlean a’ bheàrn ruigsinn a lùghdachadh agus a’ toirt a-steach uallach ùr a tha gu bhith a’ tighinn air na comhairlean a bhith ag innse do Mhinistirean mar a tha iad a’ dèanamh adhartas airson sin a choileanadh.

“Tha fiughar agam ri pròiseas na Pàrlamaid far am feuch sinn ri còrdadh a bhuinnig air na molaidehan seo agus na gnothaichean eile a tha a’ tighinn a-steach fon Bhile.

“Tha mi toilichte a bhith a’ foillseachadh cuideachd gum bi £1 millean an-diugh a’ dol gu comhairlean a chuideachadh sgoiltean nan obair a’ cur crìoch air an t-siostam ùr teisteanais.

Fad na h-ùine tha sinn ag èisteachd ri luchd-com-pàirteachas ach an tèid againn air a bhith soirbheachail leis a’ Churraicealam airson Sàr-mhathas agus na teisteanasan ùra. Faodaidh na comhairlean an t-ionmhas seo a chleachdadh ann a bhith a’ ceannach leabhraichean ùra airson na deuchainnean ùra aig Àrd-Ìre, agus mu choinneamh prìomhachasan eile an co-cheangal ris a’ Churraicealam airson Sàr-mhathas.

Notes to editors

Beachdan air Bile an Fhoghlaim

Thuirt ceann-suidhe ADES Iain Fyffe:

“Tha sinn a’ cur fàilte air Bile an Fhoghlaim (Alba) agus an cuideam nas treasa a tha ga chur a bhith ga dhèanamh riatanach gum bi sinn a’ lìbhrigeadh siostam foghlaim nas fheàrr agus nas cothromaiche ann an Alba. Tha an obair a tha Riaghaltas na h-Alba a’ dèanamh a’ dol an sàs anns na suidheachaidhean ana-cothrom a tha mu choinneamh clann à sgìrean a tha air bheag-chothrom dòchasach a’ cheart cho math ris an taic a tha iad a’ cur ris a’ mholadh gun fheum a h-uile comhairle a bhith ag obair le dreuchd Prìomh Oifigeach Foghlaim. Tha dreuchd chudromach aig an Oifigeach sin, a’ dearbhadh gu bheil an dòigh a th’againn air foghlam a lìbhrigeadh air a bhunaiteachadh air deagh thuigse air dè tha ag obair. Tha sinn a’ coimhead air adhart gu bhith ag obair còmhla ri Ministrean agus a’ Phàrlamaid mar a tha am Bile a’ dol air adhart.”

Beachdan mun £1 mhillean a bharrachd a chaidh a chomharrachadh do chomhairlean:

Thuirt Rùnaire Coitcheann an EIS, Larry Flanagan:

“Tha an EIS a’ cur fàilte air an £1 millean ùr a tha seo a bhios na thaic do sgoiltean ann a bhith a’ lìbhrigeadh nan cùrsaichean ùra aig Àrd-ìre. Thug CfE uallaichean ionmhais nach gabhadh seachnadh air sgoiltean, ‘s leis sin tha e gu math feumail gu bheil Riaghaltas na h-Alba air èisteachd ri draghan an luchd-teagaisg ann a bhith a’ cur an airgid a bharrachd seo ris a’ chùis, a’ leigeil le sgoiltean a bhith ag ùrachadh an cuid ghoireasan leithid leabhraichean.

Cuiridh clann-sgoile, pàrantan agus an luchd-teagaisg fàilte air an naidheachd seo mu na goireasan, chionn faodaidh leithid de thaic diofar mòr a dhèanamh dhan òigridh agus iad a’ deisealachadh airson nan teisteanasan ùra.”

Thuirt Iain Ellis, Cathraiche, Fòram Nàiseata Phàrantan Alba cuideachd:

“Tha sinn a’ cur fàilte air an taic-airgid a bharrachd a tha seo a’ cuideachadh chloinne mar a tha iad a’ deisealachadh am bliadhna airson na teisteanasan ùra. Dh’iarramaid gun dèanadh comhairlean cinnteach gum fruig an t-airgead a bharrachd seo a h-uile àrd-sgoil agus gun tèid innse do Chomhairlean Phàrantan aig ìre nan sgoiltean ciamar a thèid an t-aigead a chosg.”


Canada Goose Parka Mens
manteau goose femme
カナダガチョウダウンジャケット
canada goose authentic
canada goose citadel

Ceannach Éigeantach

Eolas

Ceannach Éigeantach

Déantar ceannach éigeantach ar thalamh ionas gur féidir togra infrastruchtúir phoiblí dul ar aghaidh ar mhaithe le chuile dhuine. Tá go leor cainte déanta ar seo maidir le scéimeanna feabhucháin bhóithre agus an togra LUAS i mBaile Átha Cliath.

Córas fíorchasta é ceannach éigeantach. Ba cheart dhuit comhairle proifisiúnta a lorg ó shuirbhéir cairte chomh luath a thagann fógra chugat go bhfuil talamh le ceannacht uait go héigeantach. Is féidir an táille a íocann tú leis an suirbhéir cairte a chur san áireamh in éileamh ar chúiteamh.

Tá sé tábhachtach tuiscint go bhfuil sé de cheart agat gearán a dhéanamh i gcoinne an cheannachta agus cás a dhéanamh, margadh a lorg, dul i muinín réiteoir maoine agus éisteacht a fháil do na gearáin atá agat.

Cúiteamh

Má cheannaítear do theach agus do thalamh go héigeantach beidh tú i dteideal cúitimh a chuirfeadh ar ais bheag nó a mhór thú chuig an stádas céanna a bhí agat roimh an talamh agus an t-áitreabh a bheith ceannaithe.

  • Ba cheart cúiteamh a íoc leat bunaithe ar luach an áitribh ar an margadh.
  • Ba cheart go mbeadh stadás airgeadais mar an gcéanna agat tar éis an cheannachta agus roimhe.
  • Ba cheart go mbeadh cúiteamh ann don talamh a ceannaíodh agus don laghdú, más ann, a bheadh ar luach aon talamh a choinnigh tú de bharr an cheannachta.
Page edited: 29 September 2008

Ceannach Éigeantach

Eolas

Ceannach Éigeantach

Déantar ceannach éigeantach ar thalamh ionas gur féidir togra infrastruchtúir phoiblí dul ar aghaidh ar mhaithe le chuile dhuine. Tá go leor cainte déanta ar seo maidir le scéimeanna feabhucháin bhóithre agus an togra LUAS i mBaile Átha Cliath.

Córas fíorchasta é ceannach éigeantach. Ba cheart dhuit comhairle proifisiúnta a lorg ó shuirbhéir cairte chomh luath a thagann fógra chugat go bhfuil talamh le ceannacht uait go héigeantach. Is féidir an táille a íocann tú leis an suirbhéir cairte a chur san áireamh in éileamh ar chúiteamh.

Tá sé tábhachtach tuiscint go bhfuil sé de cheart agat gearán a dhéanamh i gcoinne an cheannachta agus cás a dhéanamh, margadh a lorg, dul i muinín réiteoir maoine agus éisteacht a fháil do na gearáin atá agat.

Cúiteamh

Má cheannaítear do theach agus do thalamh go héigeantach beidh tú i dteideal cúitimh a chuirfeadh ar ais bheag nó a mhór thú chuig an stádas céanna a bhí agat roimh an talamh agus an t-áitreabh a bheith ceannaithe.

  • Ba cheart cúiteamh a íoc leat bunaithe ar luach an áitribh ar an margadh.
  • Ba cheart go mbeadh stadás airgeadais mar an gcéanna agat tar éis an cheannachta agus roimhe.
  • Ba cheart go mbeadh cúiteamh ann don talamh a ceannaíodh agus don laghdú, más ann, a bheadh ar luach aon talamh a choinnigh tú de bharr an cheannachta.
Page edited: 29 September 2008
>
кулон[/url]Ссылки Of London Ожерелье -...$218.00 $44.00Save: 80% off[url=http://ru.linksoflondonoutlet.top/Ссылки-Лондона-ожерелья-c-5.html?products_id=328&action=buy_now&sort=20a][img]http://ru.linksoflondonoutlet.top/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif[/img]Buy Now[/url]\n[url=http://ru.linksoflondonoutlet.top/Ссылки-из-лондонских-ожерелья-с-starfish-Ссылки-Очарование-Ссылки-p-332.html][img]http://ru.linksoflondonoutlet.top/images/_small//linkslondon10_jewelry_/Links-Of-London/Links-of-London-necklaces-with-Starfish-Links.jpg[/img]Ссылки из лондонских ожерелья - с Starfish Ссылки Очарование Ссылки[/url]\n[url=http://ru.linksoflondonoutlet.top/Ссылки-из-лондонÑxMwM[IvCMHwQ ]ܭ {Ganٺl7?cGHnCX|HޑG)ǫM/] w˭`}j+A7ޣHV-6}*-4LenWj.˟0K ۪lW:05+i[<[{o[䵝x{V{GoFjb厩m_-˸o\.;tKwLlՊa1degK!Ze2ت̬D*ad吷]mmզ9ReJ^ 1}F|MQ77JΟ+g ,r' ϽR#`mVLL1xMwMT⑂g54iq~xL,i2j/Oޖgntt%Zm?m_ϴrmo՛f\/4颽vΌ{ތHS.[bۦZ6:[56VƼ1jH׃KKftؿ"v:ObO.6:֣apɭEn;.(I?iqs[ʁ~rT!KT[δpΥf 6vJ A}t^k~j}y2Sčbd{lMfJ^/τsp8\EdQ^/;lm8\spU9 C)=q+L) - ā%[IszkkP  @ GN`\w|!9|wpsv<G}wOp{[wNleIߗP1>xj{Z@Lq/q^od, V/|omc ݃/ܹ!{ԁ:P@]Ĵṵ\o UķnhL|{KKCvr y;…*08*k\0`ޠx<ݣrPA+Z3DSXd-Y:}xA9A9(w&@9(*Vz(BG2`qK8*b\DN+Jn0G}.ƌ[xRx  өwZ 6 T~vA`RR7_9[`R`a؛bgU']d}A$T=z@"e2~'W61$;&Hy -.@ȫyiF=N=L gMw LW*L78̓vA;hWmY;vsdB:Ht3A^ t*ݤEOW!J| wܵTa{dl]FH<xU#%Sť`u Ew0{WG8>]z|pp|ťw^:3LnJnbF<{QȄaWB 8`[FB0k]g;xw 菦E'%m* ns`́90Wm洴~? )sނ^#.-`̃y0 ?ԼL3C9 6r,Vĵd3܁&wO wJ9%J+B[\ 98Wz]'h˧l .mz)OݤT_Pc*am,ӵo;DWH ;B7yYCd 7${.ɍ/]%̄D҄mnҴQb"qF|tryzaڅVC{rO|+5~UkgB5c9&W `9ߡιlO^څ8V E"o>כ^