Studera Industriell ekonomi och organisation i - utbildning studeravidare.se online försäljning

Industriell ekonomi och organisation i

Distributionslogistik Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursens innehåll berör hela kedjan från färdig vara till kund varvid stor vikt lägges vid olika transportformer, terminalaktiviteter, lagerhållningsprinciper och kapitalbindningskostnader. Samspelet mellan olika aktörer i distributionskanalen diskuteras också, liksom olika sätt att grunda beslut avseende distribution och lagerhållning på kalkyler.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Läs mer om Högskolan Dalarna Visa Distributionslogistik i sökmotorn med mer information

Ekonomiingenjörsprogrammet Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod PROGRAM GRUND 180 0.70 13.90 -

Beskrivning: Ekonomiingenjörsprogrammet är en innovativ utbildning med managementperspektiv. Grundtanken är att utbildningen ska ge dig en helhetssyn, initiativförmåga och ett ingenjörsmässigt arbets- och förhållningssätt. Industriell ekonomi behandlar logistik, kvalitetsstyrning, miljö och organisation. Varje ämnesområde ger sin egen speciella vinkling men de har också en naturlig koppling till varandra. Genom studiebesök, företagsanknutna projektarbeten, projektarbeten och examensarbete får du en god inblick i ingenjörens vardag och arbetssituation. Många företag och organisationer visar ett aktivt intresse för ingenjörsutbildningen. Under studierna läser du projektmetodik, industriell ekonomi, företagsekonomi, maskinteknik och matematik. I utbildningen ingår flera större projekt där projektuppgifterna ofta hämtas ur verkliga arbetslivet. I projekten får du erfarenhet av projektarbetsformen, som är mycket vanlig i arbetslivet. Vid kontakten med företagen träffar du yrkesverksamma personer med ibland samma utbildningsbakgrund och då ser du hur kunskapen tillämpas i det verkliga arbetslivet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som i regel görs på ett företag och är ett viktigt steg ut i arbetslivet.

Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Ekonomiingenjörsprogrammet i sökmotorn med mer information

Distributionslogistik - Handel Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursens innehåll berör hela kedjan från färdig vara till kund varvid stor vikt lägges vid moment/aktiviteter som - Godstransportmarknader inkl EU - Transportsystem - Lager- och terminalsystem - Förpackningar, - Lastbärare och enhetslaster - Sammanställning av laster - IT-tillämpningar i materialförsörjnings- och distributionssystem - Trepartslogistik och logistiksamverkan - Lagerlokalisering och ruttplanering - Simulering av logistiksystem - Transporter och miljö - Farligt gods - Lastsäkring Även vikten av moment/aktiviteter som transportpolitik, transportförsäkring, transportdokument, planering och inköp av transporttjänster, prissättning av transporter och Supply Chain Management berörs

Behörighet: Grundläggande behörighet

Läs mer om Högskolan Dalarna Visa Distributionslogistik - Handel i sökmotorn med mer information

Industriell Ekonomi Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursen seminariebehandlar kunskap om olika produktionssystem, begrepp inom marknadsföri iasiyphq. canada goose naisten takking, organisatoriska principer, redovisningsprinciper, årsredovisningar, finansiering och olika bolagsformer. Därefter tillämpas denna kunskap i olika övningar med anknytning till aktuell bransch.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Läs mer om Högskolan Dalarna Visa Industriell Ekonomi i sökmotorn med mer information

Industriell ekonomi - affärsingenjör Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod PROGRAM GRUND 180 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Funderar du på om du ska välja en ekonomisk eller teknisk högskoleutbildning? Nu behöver du inte fundera längre - studera till affärsingenjör, så får du dubbel kompetens. I affärsingenjörsutbildningen är teknikämnena anpassade till två olika inriktningar: byggteknik och maskinteknik. Båda inriktningarna innehåller minst 90 högskolepoäng ämnesspecifika teknikämnen. Val av inriktning sker inför termin 2. Arbetsmarknad Affärsingenjören arbetar många gånger i projektgrupper där fokus är att lösa ett speciellt problem. Ofta behövs kunskaper från flera olika ämnesområden för att lösa problemet. Du kan ingå i en projektgrupp, sammansatt av olika kompetenser. Affärsingenjören är en generalist som kommunicerar över ämnesgränserna. Du besitter kunskaper inom både teknik och ekonomi. Du kan arbeta med: Produktionsplanering, materialstyrning och kvalitetsteknik, affärs- och produktutveckling, produktionsutveckling, internethandel, teknisk försäljning, inköp, logistik, projekt- och företagsledning vid teknikbaserade företag. Kombinationen teknik - ekonomi är också värdefull vid investeringsplanering, industriell marknadsföring och långsiktig styrning av ett företags allmänna utveckling. Vad läser du Det första året är till största delen gemensamt för alla utbildningar inom industriell ekonomi. Detta år får du en ingenjörsinriktad kunskapsbas med kurser inom: -Matematik och statistik -Ingenjörsmässig problemlösning -Industriell ekonomi -Projektteknik -Miljökunskap Under det andra och tredje året läser du tillämpade kurser inom -Byggteknik eller maskinteknik -Industriell ekonomi -Logistik -Kvalitetsteknik -Produktionsutveckling -Marknadsföring Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Undervisningsform Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar i kombination med räkneövningar och seminarier, projektarbeten och problemlösning av praktikfall. Studier eller praktik utomlands -Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium -Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU -Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU Vidare studier -Studier på avancerad nivå vid lärosäten i Sverige eller utomlands.

Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C. Eller: Matematik 3b/3c.

Läs mer om Högskolan i BorÃ¥s Visa Industriell ekonomi - affärsingenjör i sökmotorn med mer information

Civilingenjör i industriell ekonomi Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod PROGRAM GRUND 300 Inget HP Inget BI -

Beskrivning:

Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4.

Läs mer om Blekinge tekniska högskola Visa Civilingenjör i industriell ekonomi i sökmotorn med mer information

Civilingenjör, Industriell ekonomi Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod PROGRAM GRUND 300 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Utbildningen kombinerar teknik och naturvetenskap med ekonomi och management för att utveckla processer och verksamheter där teknik och ingenjörsfärdigheter är centrala. Utbildningen har en maskinteknisk bas med stöd i företagsekonomi och en inriktning mot produktionsutveckling vilket innefattar såväl teknik, ekonomi och organisation. Under utbildningens gång får du arbeta med utveckling på det sätt som ingenjörer gör genom att analysera och finna lösningar på problem, förverkliga lösningarna tekniskt och i organisationen samt driva och vidareutveckla dem. Förutom tekniskt och ekonomiskt kunnande så krävs förmåga att förstå komplexa system, samarbeta effektivt, lösa problem, kontinuerligt lära nytt, ta ansvar, planera och leda projekt, bygga nätverk mm. Programmet inleds med kurser som ger naturvetenskapliga, tekniska och företagsekonomiska grundkunskaper för att sedan bygga vidare med mer avancerade moment inom exempelvis produktions- och kvalitetsutveckling, lean, logistik, ekonomisk planering, styrning och strategi. Under programmets sista år väljer du att fördjupa dig inom processutveckling och innovation eller inom ekonomisk organisering och teknologiledning. Möjlighet till kontakter med framtida arbetsgivare är god då utbildningen innehåller projektarbeten på företag, industriella exempel, gästföreläsningar, studiebesök med mera.

Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9)

Läs mer om Örebro universitet Visa Civilingenjör, Industriell ekonomi i sökmotorn med mer information

INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod PROGRAM GRUND 300 1.70 21.90 -

Beskrivning: Industriell ekonomi är en civilingenjörsutbildning som kombinerar teknik och naturvetenskap med ekonomi och management. Utbildningen ger dig en gedigen kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet och ger dig många möjligheter till individuell specialisering Som civilingenjör i Industriell ekonomi ser är din framtida arbetsmarknad stor och du kommer att vara attraktiv i många branscher och yrkesroller, till exempel inom affärsutveckling, produktutveckling, industriell marknadsföring, projektledning, produktionsutveckling, logistik och som managementkonsult.

Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4

Läs mer om Chalmers tekniska högskola Visa INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR i sökmotorn med mer information

Industriell ekonomi - Högskoleingenjörsprogram Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod PROGRAM GRUND 180 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kunskap och förståelse För högskoleingenjörsexamen ska studenten - visa kunskaper om metoder, modeller och arbetssätt som tillämpas inom det tvärvetenskapliga området industriell ekonomi och vara väl förtrogen med områdets beprövade erfarenheter och vetenskapliga grund, - visa kunskaper om grundläggande begrepp inom mekanik, hållfasthetslära, konstruktions- och produktionsteknik och de matematiska grunder som dessa kräver, - visa kunskaper om tillverkningsmetoder, - visa kunskaper om på vilka sätt kvalitetsarbete, underhåll och driftssäkerhet, arbetsmiljö och produktionslogistik har betydelse för industriföretagets produktion och ekonomi, - visa kunskaper om modeller avseende kalkylering, redovisning, verksamhetsstyrning och industriell marknadsföring, - visa kunskaper rörande möjligheter att optimera resursutnyttjande genom samordning av aktiviteter mellan aktörer i leverantörskedjan. Färdighet och förmåga För högskoleingenjörsexamen ska studenten - kunna självständigt identifiera, formulera och hantera frågeställningar inom industriell ekonomi samt visa färdigheter att såväl tekniskt som ekonomiskt analysera och utvärdera lösningar på dessa frågeställningar, - kunna utnyttja inom industrin vanligt förekommande affärssystem, - kunna tillämpa företagsekonomisk teori med ingenjörsmässiga metoder avseende ekonomistyrning, marknadsföring samt organisationsteori, - kunna identifiera och lösa problem inom ämnet och inom givna tidsramar genom omfattande informationsinsamling, analys, utformning av alternativa lösningar, utvärdering och genomförande. Värderingsförmåga och förhållningssätt För högskoleingenjörsexamen ska studenten - visa förmåga att analysera industriella processer och flöden ur ett helhetsperspektiv med hänsyn till teknik, organisation och ekonomi, - kunna söka, värdera och ta ställning till fakta om olika aspekter rörande industriell ekonomi och utifrån detta skapa sig en åsikt.

Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c

Läs mer om Högskolan Dalarna Visa Industriell ekonomi - Högskoleingenjörsprogram i sökmotorn med mer information

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 15 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: I kursen ska studenterna visa att de självständigt kan identifiera en problemställning inom ämnesområdet samt planera och genomföra en undersökning på ett vetenskapligt sätt. Vid handledningstillfällen och seminarier ges studenterna möjlighet att diskutera olika sätt att avgränsa och beskriva problem, välja teoretiska utgångspunkter, metoder och olika datainsamlingstekniker. Under kursen tränas kursdeltagarna att tänka i modeller, att göra medvetna och explicita förenklingar, att samla in och analysera relevant information. Det slutgiltiga examensarbetet ska utgöras av en rapport som är författad i enlighet med goda vetenskapliga principer. Vidare ska arbetet muntligt presenteras och försvaras vid en opposition och en opposition ska dessutom genomföras på ett annat examensarbete.

Behörighet: Kurser om minst 150 hp från Industriell ekonomi - högskoleingenjörsprogram inklusive 2,5 hp kurs i metod eller motsvarande kunskaper

Läs mer om Högskolan Dalarna Visa Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi i sökmotorn med mer information

Industriell ekonomi, civilingenjör Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod PROGRAM GRUND 300 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Industriell ekonomi är en civilingenjörsutbildning som kombinerar teknik och naturvetenskap med ekonomi och management. Utbildningen ger dig en gedigen kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet och ger dig många möjligheter till individuell specialisering Som civilingenjör i Industriell ekonomi ser är din framtida arbetsmarknad stor och du kommer att vara attraktiv i många branscher och yrkesroller, till exempel inom affärsutveckling, produktutveckling, industriell marknadsföring, projektledning, produktionsutveckling, logistik och som managementkonsult.

Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4

Läs mer om Chalmers tekniska högskola Visa Industriell ekonomi, civilingenjör i sökmotorn med mer information

Industriell ekonomi, högskoleingenjör Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod PROGRAM GRUND 180 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Utbildningen ger dig ingenjörskunskaper i kombination med företagsekonomi. Du kan jobba med inköp, försäljning, produktions- och kvalitetsutveckling eller som projektledare. Basen i utbildningen är maskinteknik, ett brett teknikområde som ger dig förståelse för produkter och utvecklingsprocesser. Du förbereder dig för arbetsuppgifter där de tekniska kunskaperna behövs tillsammans med kompetens inom företagsekonomi, produktions- och kvalitetsutveckling och/eller process- och projektstyrning. Exempel på kurser som du kommer att läsa är mekanik, hållfasthetslära, solidmodellering och ritteknik, konstruktionsmaterial, kvalitetsutveckling, ekonomistyrning, produktionsteknik och lean, energiteknik, ledning och styrning av processer, konstruktionsteknik samt produktutveckling. I flera av kurserna förekommer projektarbeten och företagsförlagda projekt. Att lära sig verktyg och metoder för projektstyrning, samt att få tillfälle att praktisera dessa är en väsentlig del i utbildningen. För kontinuerlig utveckling av programmet svarar ett programråd med representanter för näringsliv, studenter och akademi. Möjlighet till kontakter med framtida arbetsgivare är god då utbildningen innehåller projektarbeten på företag, industriella exempel, gästföreläsningar, studiebesök med mera. Det avslutande examensarbetet gör du på ett företag.

Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8). Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8)

Läs mer om Örebro universitet Visa Industriell ekonomi, högskoleingenjör i sökmotorn med mer information

Grundläggande inköpsteknik (distans) Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 0.10 19.65 -

Beskrivning: Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 1. redogöra för grundläggande inköpsbegrepp inom området 2. beskriva grundläggande metoder för inköp och leverantörsval 3. analysera och redogöra för inköpens betydelse för företags konkurrenskraft och lönsamhet 4. Förklara och tillämpa grundläggande inköpskunskap inom ramen för ett projekt.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Grundläggande inköpsteknik (distans) i sökmotorn med mer information

Examensarbete inom Industriell ekonomi Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 15 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 1. självständigt planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt examensarbete inom det tekniska huvudområdet Industriell ekonomi 2.tillämpa ett vetenskapligt angreppssätt som framgår genom val och tillämpning av vetenskaplig metodik samt kritisk granskning av dessa val 3. använda och reflektera över vetenskapliga teorier och litteratur inom området Industriell ekonomi. Detta inkluderar att göra en litteraturstudie och definiera relevanta begrepp som används samt tillämpa valda teorier och kunskaper inom Industriell ekonomi på ett reellt problem 4. ange hur resultaten i projektet är relevanta för befintlig vetenskaplig och praktisk kunskap inom området 5. skriva en slutlig examensrapport (uppsats) och visa god färdighet i muntlig och skriftlig kommunikation.

Behörighet: Godkända kurser om minst 120 poäng inom området Industriell Ekonomi. Nödvändiga kurser för inriktningen på examensarbetet skall dessutom vara avklarade.

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Examensarbete inom Industriell ekonomi i sökmotorn med mer information

Examensarbete för kandidatexamen i Industriell ekonomi Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 15 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Examensarbetet bygger i hög grad på kursdeltagarnas egna initiativ och självständiga arbete. Vid handledningstillfällen och seminarier diskuteras olika sätt att avgränsa och beskriva problem, teoretiska utgångspunkter, metodval och olika datainsamlingstekniker. Under kursen tränas kursdeltagarna att tänka i modeller, att göra medvetna och explicita förenklingar, att samla in relevant information och att analysera data. De tränas att göra val och avvägningar tydliga och explicita och för att presentera och kommentera sitt eget och andras material på ett noggrant och genomtänkt sätt. I kursen ingår också individuella studier för att fördjupa egna kunskaper inom de områden som är relevanta för det egna arbetet.

Behörighet: Minst 60 hp i Industriell ekonomi och- eller Industriell ekonomi och arbetsvetenskap. Av dessa poäng skall minst 7,5 hp ligga på grundnivå 2. Den totala summan högskolepoäng får inte vara mindre än 150 hp

Läs mer om Högskolan Dalarna Visa Examensarbete för kandidatexamen i Industriell ekonomi i sökmotorn med mer information

Kvalitetsstyrning I Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursens mål är att studenten tillgodogör sig grundläggande kunskaper i kvalitets- och förbättringsarbete och dess metoder samt uppnår förmåga att delta i och leda kvalitets- och förbättringsprojekt. Efter genomförd kurs förväntas studenten: -ha grundläggande kunskaper i kvalitets- och förbättringsarbete och dess metoder -kunna tillämpa några vanliga metoder för kvalitets- och förbättringsarbete -kunna redogöra för några vanliga modeller för kundtillfredsställelse -ha förmåga att delta i och leda kvalitets- och förbättringsprojekt -förstå grundläggande statistiska begrepp och kunna tillämpa enkla statistiska verktyg -kunna kritiskt analysera olika angreppssätt i TQM

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Kvalitetsstyrning I i sökmotorn med mer information

Kvalitetsstyrning, distans Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 0.60 7.67 -

Beskrivning: Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i kvalitets- och förbättringsarbete och dess metoder. Efter genomförd kurs förväntas studenten: -presentera metoder för kvalitets- och förbättringsarbete -kunna tillämpa några vanliga metoder för kvalitets- och förbättringsarbete -kunna redogöra för några vanliga modeller för kundtillfredsställelse -ha viss förmåga att delta i och leda kvalitets- och förbättringsprojekt -förstå grundläggande statistiska begrepp och kunna tillämpa enkla statistiska verktyg

Behörighet: Grundläggande behörighet

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Kvalitetsstyrning, distans i sökmotorn med mer information

Kvalitetsutveckling Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursen syftar till att fördjupa kunskaper inom kvalitets- och förbättringsarbete. Efter avslutad kurs förväntas studenten: 1a) kunna identifiera och uppskatta kostnader för kvalitetsbrister i företag 1b) kunna söka och finna grundorsaker samt ge förslag på förbättringar som minskar eller eliminerar kvalitetsbrister 1c) muntligt och skriftligt kunna presentera lärandemål 1a och 1b. 2a) ha kunskap om Lean Production och kritiskt granska dess för- och nackdelar 2b) ha förståelse och kunskap om processorientering 3) ha inblick i ISO 9000:s innehåll och kritiskt kunna granska dess tillämpning

Behörighet: Kvalitetsstyrning I eller motsvarande.

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Kvalitetsutveckling i sökmotorn med mer information

Ledning av innovationsprocesser Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS AVANCERAD 6 Inget HP Inget BI -

Beskrivning:

Behörighet: Kandidatexamen inom Industriell ekonomi eller motsvarande.

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Ledning av innovationsprocesser i sökmotorn med mer information

Logistik (distans) Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 0.70 18.78 -

Beskrivning: Efter kursen förväntas studenten kunna: ? Redogöra för grundläggande logistikbegrepp ? Tillämpa grundläggande metoder om lagerstyrning och prognoser ? Redogöra för logistikens betydelse för företags konkurrenskraft och lönsamhet ? Tillämpa grundläggande logistikkunskap inom ramen för ett projekt

Behörighet: Grundläggande behörighet

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Logistik (distans) i sökmotorn med mer information

Grundkurs i logistik Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursen visar deltagarna vad logistiken betyder för individen, företagen och samhället. Företagets distribution av produkter och utformning av logistiknätverk behandlas också. Trepartslogistik diskuteras i detta sammanhang. Användningen av modeller för att hantera lagerproblem gås igenom. Utvecklingstrender inom logistiken exemplifieras. I alla delar av kursen beaktas logistikens kostnader. Ett flertal praktikfall används i illustrationssyfte under kursen.

Behörighet: Industriell ekonomi med kalkylering, 7,5 hp, grundnivå 1

Läs mer om Högskolan Dalarna Visa Grundkurs i logistik i sökmotorn med mer information

Grundläggande logistik Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 0.20 10.54 -

Beskrivning: Efter kursen förväntas studenten kunna: ?Redogöra för grundläggande begrepp och aktiviteter i logistik ?Tillämpa metoder för lagerstyrning och prognostisering ?Tillämpa metoder för kostnadskalkyler inom logistiken och analys av kapitalbindning ?Redogöra för logistikens betydelse för företags lönsamhet och effektivitet

Behörighet: Grundläggande behörighet

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Grundläggande logistik i sökmotorn med mer information

Industriell ekonomi - logistikingenjör Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod PROGRAM GRUND 180 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Logistik är ett framtidsområde och många spännande utmaningar väntar dig som satsar på spetskompetens inom logistik. Den här utbildningen är också rätt för dig som vill arbeta med ekonomi och förstå teknik eller vice versa. Eller för dig som vill vara med och driva igenom förändringar och delta i eller leda olika projekt. Det finns många intressanta arbeten för en logistikingenjör, både inom stora och mindre företag. Detta är en bred och modern utbildning som gör dig flexibel, så att du kan leva upp till de krav som ställs på framtidens arbetsmarknad. Arbetsmarknad Tänkbara arbetsområden är logistikutveckling såväl internt som externt, produktionsutveckling, distribution, utveckling av distributionsupplägg, materialförsörjning (inköp m.m.) samt flera områden i ett mindre företag, t.ex. logistik- och kvalitetsansvarig. Vad läser du Som högskoleingenjör arbetar du många gånger i projektgrupper, där fokus är på att lösa ett speciellt problem. Ofta behövs kunskaper från flera olika kunskapsområden för att lösa problemet. Du kan ingå i en projektgrupp som är sammansatt av olika kompetenser. Det första året är till största delen gemensamt för alla utbildningar inom industriell ekonomi. Detta år får du en ingenjörsinriktad kunskapsbas med kurser inom: matematik, industriell ekonomi, produktutveckling, miljökunskap. Under det andra och tredje året läser du kurser inom -Logistik -Industriell ekonomi -Kvalitetsteknik -Marknadsföring -Produktionsteknik -Management Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Undervisningsform Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, ofta i kombination med räkneövningar och seminarier samt av självständigt arbete som inlämningsuppgifter och projektarbeten. Hälften av studietiden består av föreläsningar, räkneövningar. Resten är hemarbetstid. Under vissa moment är närvaro obligatorisk. Studier eller praktik utomlands -Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium -Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU -Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU Vidare studier -Programmet öppnar för avancerade studier i industriell ekonomi vid andra lärosäten -Möjligheter att läsa vidare på Masterutbildning i energi- och materialåtervinning - hållbara tekniska system vid Högskolan i Borås om kurser i termodynamik lästs

Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c.

Läs mer om Högskolan i BorÃ¥s Visa Industriell ekonomi - logistikingenjör i sökmotorn med mer information

Innovation Management Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursen inriktas på innovationsledning i teori och praktik. Efter slutförd kurs förväntas studenten kunna: 1. presentera en översikt över modeller, frågeställningar och utmaningar inom innovationsledning 2. beskriva hur innovationsprocesser och metoder kan implementeras, användas och organiseras i industriella företag och organisationer 3. tillämpa metoder för att analysera innovationsprocesser i ett empiriskt fall 4. skriva en vetenskaplig uppsats inom området innovationsledning.

Behörighet: Minst 60 hp på grundläggande nivå inom industriell ekonomi eller motsvarande

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Innovation Management i sökmotorn med mer information

Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod PROGRAM GRUND 180 0.45 15.20 -

Beskrivning: Programmet ger dig en modern utbildning med managementperspektiv. Grundtanken är att ge du ska få med dig gedigna kunskaper, innovativa metoder och utvecklade förhållningssätt som du har stor användning av i ditt framtida arbetsliv. Studierna inom industriell ekonomi behandlar logistik, kvalitetsstyrning, miljöekonomi och organisation. I utbildningen ingår också kurser i marknadsföring och ekonomi. Varje ämnesområde ger möjlighet till djup kunskap och tillsammans skapar de en god bas för effektiv verksamhetsutveckling. Utbildningen innehåller projekt som görs i anslutning till företag eller andra organisationer utifrån varierande perspektiv. I projekten får du erfarenhet av projektarbetsformen, som är mycket vanlig i arbetslivet. Vid kontakten med företagen träffar du yrkesverksamma personer med ibland samma utbildningsbakgrund. Då ser du hur kunskapen tillämpas i det verkliga arbetslivet. Det avslutande examensarbetet genomförs som regel på ett företag och är ett viktigt steg ut i arbetslivet.

Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics i sökmotorn med mer information

Industriell marknadsföring Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursen utgår från en traditionell syn på marknadsföring, s.k konsumentmarknadsföring. Uppsalaskolans nätverkssynsätt utgör den teoretiska grunden för att beskriva och förklara industriella marknaders särdrag. Utifrån dessa grunder utvecklas modeller och teorier rörande industriell marknadsföring där även företags inköpsfunktion utgör ett viktigt inslag. I kursen behandlas även marknadsföring av tjänster samt de särskilda problem som uppstår när företag marknadsför sig i andra länder. Olika sätt att genomföra marknadsundersökningar beskrivs.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Läs mer om Högskolan Dalarna Visa Industriell marknadsföring i sökmotorn med mer information

Industriell ekonomi med kalkylering Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursen behandlar vad industriellt företagande innebär och vilken betydelse det ekonomiska utfallet har för verksamheten samt olika metoder för planering och styrning av en verksamhet. Kursen behandlar översiktligt begrepp och modeller inom kalkylering, investeringbedömning, redovisning, organisation och marknadsföring utifrån industriföretagets förutsättningar. Kursen skapar förutsättningar för studenten att självständigt samla relevant data och sammanställa beslutsunderlag med fokus på ekonomiska överväganden. Hur beslut i olika situationer påverkar såväl omgivande samhället som inom organisationen behandlas också.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Läs mer om Högskolan Dalarna Visa Industriell ekonomi med kalkylering i sökmotorn med mer information

Industriell ekonomi med kalkylering Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 6 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursen behandlar bolagsformer, begrepp inom finansiering, redovisningsprinciper, begrepp inom marknadsföring, organisatoriska principer. Kursen behandlar även olika produktionssystem, principer för ekonomiskt beslutsfattande, produktkalkylering, investerinskalkylering och investeringsbedömning.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Läs mer om Högskolan Dalarna Visa Industriell ekonomi med kalkylering i sökmotorn med mer information

Industriell ekonomi med kalkylering Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursen behandlar bolagsformer, årsredovisningar, begrepp inom finansiering, redovisningsprinciper, begrepp inom marknadsföring, organisatoriska principer. Kursen behandlar även olika produktionssystem, principer för ekonomiskt beslutsfattande, produktkalkylering, investerinskalkylering och investeringsbedömning.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Läs mer om Högskolan Dalarna Visa Industriell ekonomi med kalkylering i sökmotorn med mer information

Industriell miljöledning Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Efter avslutad kurs ska studenten kunna 1. identifiera och diskutera aktuell forskning inom miljölednings- och miljörevisionsområdet 2. planera och organisera en miljöutredning i en organisation 3. visa förmåga att bidra till förbättringsprocessen i miljöarbetet i en organisation och leda implementeringen av ett miljöledningssystem 4. demonstrera förståelse och kunskap om externa och interna miljörevisioner i organisationer 5. kritiskt granska olika miljöaktiviteter i en organisation 6. tillämpa det ovan nämnda i diskussioner i kursen och i skrivna kursuppgifter

Behörighet: Grundläggande miljöteknik 7,5 hp eller Arbetsvetenskap och miljöteknik 7,5 hp och minst en kurs i kvalitetsledning, logistik eller industriell organisation eller motsvarande.

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Industriell miljöledning i sökmotorn med mer information

Miljöstyrning Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: I kursen får den studerande en inblick i hur man skapar förutsättningar för en hållbar utveckling av företag och organisationer genom att använda olika verktyg för miljöstyrning. Fokus i kursen kommer att ägnas åt vad ett miljöledningssystemet är samt hur man utvecklar detta inom en organisation. Under kursen kommer stor vikt läggs vid praktiska moment som studenten genomför på eget företag, ett fiktivt företag eller det egna hushållet. Kursens delmoment anpassas efter den studerandes situation och erfarenheter varför kursen passar såväl dig som arbetar i företag som dig som studerar.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Läs mer om Blekinge tekniska högskola Visa Miljöstyrning i sökmotorn med mer information

Grundläggande miljöteknik Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 0.90 12.10 -

Beskrivning: Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 1. beskriva förloppen i naturen och samspelet mellan människa, miljö och teknik 2. beskriva och förklara påverkan av utsläpp till luft, mark och vatten och dess effekter på ekosystem och hälsa 3. redogöra för styrmedel som syftar till att minska miljöpåverkan samt relatera till tillämpliga styrmedel i teoretiska och/eller praktiska övningar 4. redogöra för och utvärdera begrepp och metoder inom miljövårdsteknik 5. analysera och föreslå strategier och lösningar på ett miljöeffektproblem.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Grundläggande miljöteknik i sökmotorn med mer information

Ledarskap och arbetsmiljö Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursen behandlar grundläggande organisations- och ledarskapsbegrepp, industriell arbetsmiljö samt betydelsen av att organisera sig för ökad effektivitet. Vilken betydelse ledarens kunskaper om lagstiftning och praktik kan ha för organisationens arbetsmiljöarbete diskuteras också. Detta innebär att kursen tar upp grundläggande organisationsteorier och att inverkan av organisationens struktur och uppbyggnad för beslutsfattande och beslutsprocesser också behandlas. Dessutom behandlas arbetsmiljöarbetet ur individ-, företags-/organisations- och samhällsperspektiv. Olika typer av organisationskulturer och individers reaktion på förändring av dessa diskuteras också. Ett genomgående tema i kursen är det kritiska tänkande som krävs av ledarskapet, för att skapa framgångsrika organisationer. Härvid behandlas bland annat tvärfunktionellt ledarskap såsom kvalitetsledarskap, produktutvecklingsledarskap, arbetsmiljöledarskap, och projektledarskap. I kursen relateras strategier för attraktivt arbete och minskade risker i arbetsmiljön till företagsekonomiska och samhälleliga aspekter.

Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c

Läs mer om Högskolan Dalarna Visa Ledarskap och arbetsmiljö i sökmotorn med mer information

Integrerad kvalitets- och miljörevision Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS AVANCERAD 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: By the end of the course the student will be expected to: ? present an overview of current quality and environmental auditing research ? formulate possibilities and obstacles for integrated quality and environmental auditing ? critically assess quality and environmental auditing in organisations from different perspectives

Behörighet: Reliability Engineering B or Industrial environmental management C or corresponding competence.

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Integrerad kvalitets- och miljörevision i sökmotorn med mer information

Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod PROGRAM AVANCERAD 120 Inget HP Inget BI -

Beskrivning:

Behörighet: Kandidatexamen inom företagsekonomi eller industriell ekonomi, textilteknik, textil- eller modedesign. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Läs mer om Högskolan i BorÃ¥s Visa Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring i sökmotorn med mer information

Ledar- och entreprenörskap Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: I kursen analyseras ledarskap, roller och förtroende. Vidare belyses skillnaden mellan chef och ledare. Team- och arbetsgruppdesign gås igenom. Inom området entreprenörskap gås metoder och hjälpmedel vid affärsplanering igenom. Affärsplanering inför en företagsstart diskuteras liksom intressenters bedömning av affärsplanen.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Läs mer om Högskolan Dalarna Visa Ledar- och entreprenörskap i sökmotorn med mer information

Driftsäkerhet och kvalitetsstyrning Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursens innehåll fokuserar på metoder och verktyg för att minimera slöseri och onödiga förluster i produktionsledet. Detta kan avse både varor och tjänster. Efter en genomgång av grundläggande begrepp inom kvalitet och driftsäkerhet tar kursen upp såväl kvalitetsledningssystem, tex ISO9000, som underhållsfilosofier, tex. TQM/TPM och visar på hur synergieffekter kan skapas genom att integrera dessa i gemensamma förbättringsprogram, tex. SixSigma. Olika delar inom Lean och Lean Production utgör också ett återkommande inslag under hela kursen.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Läs mer om Högskolan Dalarna Visa Driftsäkerhet och kvalitetsstyrning i sökmotorn med mer information

Arbetsvetenskap och miljöteknik Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 1. redogöra för teknisk utformning av arbetsplatser 2. beskriva förloppen i naturen och samspelet mellan människa, miljö och teknik 3. redogöra för begrepp och metoder inom miljövårdsteknik och arbetsvetenskap 4. redogöra för hur verksamheter bör utformas med tanke på bra fysisk och psykisk arbetsmiljö å ena sidan och skonsamhet mot omgivningen å andra sidan 5. förstå och beskriva tekniker och strategier för minskad miljöpåverkan 6. presentera studieresultaten muntligt och i skriftliga rapporter.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Arbetsvetenskap och miljöteknik i sökmotorn med mer information

Industriell miljöekonomi och juridik Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna på grundläggande nivå - förstå och använda miljöekonomiska begrepp för att beskriva orsaker till miljöproblem - redogöra för styrmedel som används för att minska miljöproblem och uppnå de svenska miljömålen. - beskriva hur företagens miljöarbete kan kopplas till deras styrning och redovisning - bedöma och värdera miljöekonomi i ett globalt perspektiv - kunna beskriva de grundläggande delarna i miljölagstiftningen - förstå behovet av miljölagstiftning - kunna använda och urskilja delar i miljölagstiftningen - bedöma och utvärdera miljölagstiftning

Behörighet: Arbetsvetenskap och miljö alt. Grundläggande miljöteknik samt Ekonomistyrning I eller motsvarande kunskaper.

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Industriell miljöekonomi och juridik i sökmotorn med mer information

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod PROGRAM GRUND 180 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: I den här ingenjörsutbildningen kombinerar vi kunskaper i industriell ekonomi med arbetsorganisation och ledarskap. Detta är utbildningen för dig som tycker om att arbeta med både människor, teknik och ekonomi. Utbildningen i industriell ekonomi med inriktning mot arbetsorganisation och ledarskap har både ett ekonomiskt, tekniskt och sociotekniskt innehåll. Det ger en bred och god grund att stå på i alla typer av affärs- och verksamhetsutveckling. Som ingenjör med kunskap inom ekonomi och socioteknik blir du en nyckelperson i det ständigt återkommande förändringsarbete som karaktäriserar dagens industri. Du blir en generalist som förstår betydelsen av ledarskap och organisation, som förstår de grundläggande ekonomiska förutsättningarna för tillväxt och som bidrar till att utveckla produktionssystem som är miljö- och arbetsmiljömässigt uthålliga. Förmågan att koppla ihop teknik, ekonomi och socioteknik är också värdefull för investeringsplanering, industriell marknadsföring och för långsiktig styrning av ett företag. Det första året är till största delen gemensamt för alla utbildningar inom industriell ekonomi. Detta år får du en ingenjörsinriktad kunskapsbas med kurser inom: matematik och matematisk analys, industriell ekonomi, introduktion till arbetsvetenskap samt miljökunskap. Under det andra och tredje året läser du kurser inom: arbetsorganisation och ledarskap, industriell ekonomi, statistik, kvalitetsteknik och produktionsteknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Arbetsmarknad Exempel på arbetsområden som kan bli aktuella för dig är arbetsorganisation, produktionsutveckling, logistik och kvalitetsteknik, affärs- och verksamhetsutveckling, teknisk försäljning, industriell marknadsföring, projekt- och företagsledning på teknikbaserade företag. Vad läser du Det första året är till största delen gemensamt för alla utbildningar inom industriell ekonomi. Detta år får du en ingenjörsinriktad kunskapsbas med kurser inom: -Matematik -Ingenjörsmässig problemlösning -Industriell ekonomi -Miljökunskap -Logistik Under det andra och tredje året läser du tillämpade kurser inom -Arbetsorganisation och ledarskap -Industriell ekonomi -Kvalitetsteknik -Produktionsteknik -Lean Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Undervisningsform Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar i kombination med räkneövningar och seminarier, projektarbeten och problemlösning av praktikfall. Studier eller praktik utomlands -Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium -Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU -Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU Vidare studier -Programmet öppnar för avancerade studier i industriell ekonomi vid andra lärosäten -Möjligheter att läsa vidare på Masterutbildning i energi- och materialåtervinning - hållbara tekniska system vid Högskolan i Borås om kurser i termodynamik lästs

Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c. Grundläggande behörighet + Matematik C. Eller: Matematik 3b/3c (eller motsvarande)

Läs mer om Högskolan i BorÃ¥s Visa Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap i sökmotorn med mer information

Magister i logistik och innovationsledning Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod PROGRAM AVANCERAD 60 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Förmågan att ständigt utveckla och förnya verksamheter är av avgörande betydelse i dagens näringsliv. Hur sådana innovationsprocesser i företag kan ledas är därför kärnan i denna utbildning. En fråga är hur vi kan utnyttja nya metoder och tekniker för att effektivisera logistiken och samarbetet mellan företag? Andra frågor som tas upp i utbildningen gäller genomförandet av utvecklings- och förändringsprocesser. Hur kan vi leda och stödja utveckling av nya produkter och uthålliga processer? Hur ska innovativ verksamhet organiseras och vilka ledningssystem kan användas? Programmets ambition är att skapa en helhetlig förståelse, med inriktning på ökad kunskap om hur företag, och deras försörjningskedjor, kan göras mer effektiva samtidigt som de bedriver ett mer långsiktigt innovationsarbete. Fördjupningarna inom programmet handlar framförallt om avancerade logistiska tillämpningar och om ledning av innovationsprocesser, inriktat på såväl produkter/tjänster som olika former av organisationer och ledningssystem. Programmet innehåller också en fördjupning i utformningen av kvalitets- och miljösystem och även simuleringsteknik. Programmet är anpassat för internationella studenter. Du kommer att läsa flera av fördjupningskurserna tillsammans med engelskspråkiga studenter och kurserna ges då i sin helhet på engelska, vilket öppnar stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och kontakter som är värdefulla för ditt framtida yrkesliv. För magisterexamen krävs 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet Industriell ekonomi. I programmet läser du följande kurser: - Strategier och principer för effektiv logistik - Innovation management and processes - Industriell projektledning - Simuleringsteknik för logistiksystem - Tillförlitlighet, underhållsmässighet och säkerhetsteknik - Strategisk ledning för hållbar utveckling - Vetenskapliga metoder för industriell ekonomi - Examensarbete

Behörighet: - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp - 90 hp inom huvudområdet industriell ekonomi, inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp.

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Magister i logistik och innovationsledning i sökmotorn med mer information

Logistik och industriell ekonomi - Distans Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 9 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursen innehåller följande moment: - Produktionsplanering - Produktionsekonomi, produktkalkyler och investeringar - Industriell organisation - Kapitalbindning - Ledtider och ställtidsreducering

Behörighet: Grundläggande behörighet

Läs mer om Högskolan Dalarna Visa Logistik och industriell ekonomi - Distans i sökmotorn med mer information

Butiksdesign och exponering Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS FÖRUTBILDNING 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursen behandlar: - Grundläggande aspekter av elektroniska och fysiska handelsplatser för butikskoncept. - Butikers uppbyggnader utifrån givna sortiment, bl a olika lay out -er. - Handelsplatsens rumsliga utformning och andra informationssystem samt deras påverkan på kundbeteenden.

Behörighet: Marknadsföring I, 7,5 hp, grundnivå 1

Läs mer om Högskolan Dalarna Visa Butiksdesign och exponering i sökmotorn med mer information

Organisation och miljö för ingenjörer Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 1. redogöra för och diskutera centrala begrepp, utmaningar och metoder inom områdena industriell företagsorganisation och arbetsorganisation 2. redogöra för och diskutera centrala begrepp, utmaningar och metoder inom områdena arbetsmiljö samt miljöteknik 3. genomföra en enklare miljöteknisk analys.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Organisation och miljö för ingenjörer i sökmotorn med mer information

Ledarskap och organisation Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursen behandlar grundläggande organisations- och ledarskapsbegrepp samt betydelsen av att organisera sig för ökad effektivitet. Detta innebär att kursen tar upp grundläggande organisationsteorier och att inverkan av organisationens struktur och uppbyggnad för belutsfattande och beslutsprocesser också behandlas. Dessutom diskuteras olika typer av organisationskulturer och individers reaktion på förändring av dessa. Ett genomgående tema i kursen är det kritiska tänkande som krävs av ledarskapet, för att skapa framgångsrika organisationer.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Läs mer om Högskolan Dalarna Visa Ledarskap och organisation i sökmotorn med mer information

Industriell organisation Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 0.30 14.60 -

Beskrivning: Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: ? presentera grundläggande perspektiv, begrepp och modeller inom området industriell arbetsorganisation och företagsorganisation ? använda begrepp och metoder för att analysera hur arbetsorganisationer praktiskt utformas vid olika industriföretag och tekniska produktionssystem ? kritiskt analysera hur arbets- och företagsorganisationen kan utvecklas i riktning mot kontinuerligt lärande, goda arbeten och god produktivitet

Behörighet: Grundläggande behörighet

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Industriell organisation i sökmotorn med mer information

Innovation Management and Processes Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS AVANCERAD 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursen är inriktas på fördjupade kunskaper om ledning av innovationsprocesser i teori och praktik. Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna: ? Presentera en översikt av modeller, frågeställningar och utmaningar gällande innovationsledning ? Beskriva hur innovationsprocesser och metoder kan implemteras, användas och organiseras i industriella företag och organisationer ? Tillämpa metoder för att analysera innovationsledningsprocesser i ett empriskt fall ? Kritiskt granska innovationsledning som koncept och de metoder som används för att analysera innovationsprocesser ? Skriva en vetenskaplig uppsats som inkluderar en teoretisk analys av innovationsledningsprocesser i en verklig organisation

Behörighet: Examen om 180 hp på grundläggande nivå inom Industriell ekonomi eller motsvarande. 30 hp inom operations management eller motsvarande

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Innovation Management and Processes i sökmotorn med mer information

Processoptimering och produktionsekonomi Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursen ger en helhetsbild av de företagsekonomiska förhållanden i första hand i ett industriföretag. Förståelse skapas för sambandet mellan processer och de ekonomiska underlag som finns i företaget. Kursen innehåller även metoder för både produkt- och investeringskalkylering. Kursen behandlar kapitalflöde och kapitalets kostnad och påverkan av produktionsprocesserna. Olika grundbegrepp, budget, kostnader och intäkter, produktkalkylering och efterkalkyler behandlas. Metoder för investeringskalkylering gås igenom. Företagets årsredovisning enligt nya normer från EU redovisas. Målet med att arbeta med kapitalet är ökad lönsamhet och avkastning på sysselsatt kapital. Vi gör beräkningar med Du-Pont-schema. Begrepp som behandlas är olika typer av kapital och dess beroende av PIA (produkter i arbete) och genomloppstid. Vidare beräknar vi satsstorlek med Wilsonformeln. Ställtidsrationalisering med SMED metoden ingår. Kursen innehåller i huvudsak följande avsnitt: - Affärsredovisning och analys - Budget - Kostnadsberäkning - Kostnads- och intäktsanalys - Produktkalkyl - Investeringskalkyl - Processens inverkan på kapitalflöde - Lönsamhet - Kapital - Varulager - Optimal satsstorlek - Genomloppstid - Nyckeltal - Beräkning av lönsamhet

Behörighet: Grundläggande behörighet

Läs mer om Högskolan Dalarna Visa Processoptimering och produktionsekonomi i sökmotorn med mer information

Produktionslogistik Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursen ger en helhetssyn på produktionslogistik, planeringsrutiner, ekonomi och materialflöden samt produktionsprocessens informationsflöde. Utifrån det tillverkande företagets övergripande styrning, avseende ekonomi, organisation och strategi, studeras förutsättningar och krav för en väl fungerande produktionsprocess med fokus på kundvärden i form av leveranssäkerhet, kostnader och kvalitet. Begreppet lean production och hur detta påverkar utformning och styrning av verksamheten är ett genomgående tema genom alla delar i kursen.


online försäljning

manteau goose femme
canada géna uk
canada goose jacka
canada goose mænd
canada goose victoria

Nya Produkter för november

Montblanc Starwalker Midnight Black Kulspetspenna

Montblanc Starwalker Midnight Black Kulspetspenna
SEK 1,620  SEK 1,312
Spara: 19% mindre
Montblanc Meisterstuck Porslin Svart Rollerpenna

Montblanc Meisterstuck Porslin Svart Rollerpenna
SEK 1,379  SEK 1,229
Spara: 11% mindre
Montblanc Meisterstuck Stainless Steel II Rollerpenna

Montblanc Meisterstuck Stainless Steel II Rollerpenna
SEK 1,299  SEK 1,229
Spara: 5% mindre

Montblanc Boheme Noir Ballpoint Pen

Montblanc Boheme Noir Ballpoint Pen
SEK 1,077  SEK 1,009
Spara: 6% mindre
Montblanc Boheme Bleu Rollerpenna

Montblanc Boheme Bleu Rollerpenna
SEK 1,126  SEK 1,009
Spara: 10% mindre
datum meisterstuck le grand resande penna

datum meisterstuck le grand resande penna
SEK 1,386  SEK 1,229
Spara: 11% mindre

Montblanc Boheme Silver Bleu Ballpointpen

Montblanc Boheme Silver Bleu Ballpointpen
SEK 1,251  SEK 1,009
Spara: 19% mindre
Montblanc Starwalker Resin Fountain Pen

Montblanc Starwalker Resin Fountain Pen
SEK 1,531  SEK 1,312
Spara: 14% mindre
datum meisterstuck classique rollerball penna

datum meisterstuck classique rollerball penna
SEK 1,309  SEK 1,229
Spara: 6% mindre

Montblanc Starwalker Midnight Black Metal Fineliner

Montblanc Starwalker Midnight Black Metal Fineliner
SEK 1,541  SEK 1,312
Spara: 15% mindre
Montblanc Starwalker Midnight Black Metal Ballpointpen

Montblanc Starwalker Midnight Black Metal Ballpointpen
SEK 1,610  SEK 1,312
Spara: 19% mindre
datum bohème doue kulspetspenna

datum bohème doue kulspetspenna
SEK 1,173  SEK 1,009
Spara: 14% mindre

Utvalda Produkter

Montblanc Meisterstuck Platinum Rollerpenna

Montblanc Meisterstuck Platinum Rollerpenna
SEK 1,370  SEK 1,229
Spara: 10% mindre
Montblanc Starwalker Midnight Black Gold Ballpointpen

Montblanc Starwalker Midnight Black Gold Ballpointpen
SEK 1,613  SEK 1,312
Spara: 19% mindre
Montblanc Meisterstuck Hommage en W.A. Mozart Vulpen

Montblanc Meisterstuck Hommage en W.A. Mozart Vulpen
SEK 1,519  SEK 1,229
Spara: 19% mindre

Montblanc Boheme Doue Rollerpenna

Montblanc Boheme Doue Rollerpenna
SEK 1,071  SEK 1,009
Spara: 6% mindre
Montblanc Meisterstück platina-Plated fasett kulspetspenna<br>

Montblanc Meisterstück platina-Plated fasett kulspetspenna<br>
SEK 1,416  SEK 1,229
Spara: 13% mindre
Montblanc Meisterstuck Montblanc Diamond Le Grand Rollerboll

Montblanc Meisterstuck Montblanc Diamond Le Grand Rollerboll
SEK 1,383  SEK 1,229
Spara: 11% mindre

Montblanc Meisterstuck Doue Black&Vit Ballpointpen

Montblanc Meisterstuck Doue Black&Vit Ballpointpen
SEK 1,375  SEK 1,229
Spara: 11% mindre
Montblanc Ingrid Bergman Rollerpenna

Montblanc Ingrid Bergman Rollerpenna
SEK 1,534  SEK 1,312
Spara: 14% mindre
Montblanc Meisterstuck Platinum Line Classique Rollerpenna

Montblanc Meisterstuck Platinum Line Classique Rollerpenna
SEK 1,522  SEK 1,229
Spara: 19% mindre

datum marlene dietrich 1901 minne utgåvan fontän p

datum marlene dietrich 1901 minne utgåvan fontän p
SEK 1,619  SEK 1,312
Spara: 19% mindre
datum starwalker midnatt black metal penna

datum starwalker midnatt black metal penna
SEK 1,412  SEK 1,312
Spara: 7% mindre
Montblanc Meisterstuck Doue Black&vita penna

Montblanc Meisterstuck Doue Black&vita penna
SEK 1,369  SEK 1,229
Spara: 10% mindre

datum bohème guldpläterat rouge kulspetspenna

datum bohème guldpläterat rouge kulspetspenna
SEK 1,100  SEK 1,009
Spara: 8% mindre
datum meisterstuck rostfritt stål ii kulspetspenna

datum meisterstuck rostfritt stål ii kulspetspenna
SEK 1,302  SEK 1,229
Spara: 6% mindre
datum meisterstuck platinerade aspekt penna

datum meisterstuck platinerade aspekt penna
SEK 1,446  SEK 1,229
Spara: 15% mindregant skjortklänning - persian blue mörkblå barn kläder klänningar,gant kläder ungdom,online försäljning

gant skjortklänning - persian blue mörkblå barn kläder klänningar,gant kläder ungdom,online försäljning_checkout

Description

lyle gant realtor GANT Barn Kläder Klänningar , gant skjortklänning - persian blue mörkblå barn kläder klänningar,gant kläder ungdom,online försäljning online gant stare,nya varor Promotion
gant skjortklänning - persian blue mörkblå barn kläder klänningar
 • längd:knälång
 • passform:normal
 • förslutning:knapp
 • ryggbredd:28 cm i storlek 134/140
 • mönster:blommigt
 • plaggets längd:70 cm i storlek 134/140
 • krage:turn down
 • detaljer:istoppsfickor
 • ärm:51 cm i storlek 134/140
 • ärm:lång ärm
 • material:100% bomull
 • skötselråd:40°c maskintvätt
 • artikelnummer:ga323f00f-k11

gant skjortklänning - persian blue mörkblå barn kläder klänningar,gant kläder ungdom,online försäljning
gant skjortklänning - persian blue mörkblå barn kläder klänningar,gant kläder ungdom,online försäljning

Review

You may also like...


den är logistikutveckling såväl internt som externt, produktionsutveckling, distribution, utveckling av distributionsupplägg, materialförsörjning (inköp m.m.) samt flera områden i ett mindre företag, t.ex. logistik- och kvalitetsansvarig. Vad läser du Som högskoleingenjör arbetar du många gånger i projektgrupper, där fokus är på att lösa ett speciellt problem. Ofta behövs kunskaper från flera olika kunskapsområden för att lösa problemet. Du kan ingå i en projektgrupp som är sammansatt av olika kompetenser. Det första året är till största delen gemensamt för alla utbildningar inom industriell ekonomi. Detta år får du en ingenjörsinriktad kunskapsbas med kurser inom: matematik, industriell ekonomi, produktutveckling, miljökunskap. Under det andra och tredje året läser du kurser inom -Logistik -Industriell ekonomi -Kvalitetsteknik -Marknadsföring -Produktionsteknik -Management Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Undervisningsform Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, ofta i kombination med räkneövningar och seminarier samt av självständigt arbete som inlämningsuppgifter och projektarbeten. Hälften av studietiden består av föreläsningar, räkneövningar. Resten är hemarbetstid. Under vissa moment är närvaro obligatorisk. Studier eller praktik utomlands -Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium -Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU -Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU Vidare studier -Programmet öppnar för avancerade studier i industriell ekonomi vid andra lärosäten -Möjligheter att läsa vidare på Masterutbildning i energi- och materialåtervinning - hållbara tekniska system vid Högskolan i Borås om kurser i termodynamik lästs

Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c.

Läs mer om Högskolan i BorÃ¥s Visa Industriell ekonomi - logistikingenjör i sökmotorn med mer information

Innovation Management Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod KURS GRUND 7.5 Inget HP Inget BI -

Beskrivning: Kursen inriktas på innovationsledning i teori och praktik. Efter slutförd kurs förväntas studenten kunna: 1. presentera en översikt över modeller, frågeställningar och utmaningar inom innovationsledning axMxM metoder kan implementeras, användas och organiseras i industriella företag och organisationer 3. tillämpa metoder för att analysera innovationsprocesser i ett empiriskt fall 4. skriva en vetenskaplig uppsats inom området innovationsledning.

Behörighet: Minst 60 hp på grundläggande nivå inom industriell ekonomi eller motsvarande

Läs mer om Högskolan i Gävle Visa Innovation Management i sökmotorn med mer information

Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics Typ Nivå Högskolepoäng Högskoleprovsresultat Meritvärde Ansökningskod PROGRAM GRUND 180 0.45 15.20 -

Beskrivning: Programmet ger dig en modern utbildning med managementperspektiv. Grundtanken är att ge du ska få med dig gedigna kunskaper, innovativa metoder och utvecklade förhållningssätt som