Irish Grammar Database: ceannach ceannach géadaigh gé

Similar words: beannach · ceanach · ceannacha · ceannacht · ceanrach
Foclóir Gaeilge–Béarla Ó Dónaill, 1977 An Foclóir Beag Ó Dónaill & Ua Maoileoin, 1991 English–Irish Dictionary de Bhaldraithe, 1959 Grammar Pronunciation
GRAMMAR WIZARD
ceangaltán ceangaltas ceanglán ceanglas ceanglóir ceann céanna ceannach ceannachán céannacht ceannadhairt ceannaghaidh ceannaí ceannaigh céannaigh ceannail ceannaimsir ceannainne ceannaíocht ceannairc ceannairceach ceannairceacht ceannaire
ceannach could be a grammatical form of: ceannaigh »

ceannach

NOUN
MASCULINE
1st DECLENSION

Singular

NOMINATIVE

ceannach
an ceannach

GENITIVE

ceannaigh
an cheannaigh
RELATED MATCHES
ceannaigh »
Canada Goose forhandlereft">

canada goose expedition
cairt mhéide géada
jaquetas de ganso
гусиные картинки

ceannaigh in English

translation and definition "ceannaigh", Irish-English Dictionary  online

ceannaigh

IPA: [ˈcan̪ɣəɟ], [ˈcan̪ɣiː], [ˈcan̪ɣə]; Type: verb, noun;
    Show declension of ceannaigh

Similar phrases in dictionary Irish English. (2)

árthach ceannaigh
cargo ship, merchant ship
Nuair a bhí mé sé bliana d'aois mo thuismitheoirí cheannaigh mé féin agus mo dheirfiúr cúpla cúis rothar is maith linn gach rud a roinnt. Ba mhaith linn a casadh marcaíocht air ar scoil agus
When I was six years old my parents bought me and my twin sister a bike cause we like to share everything. We would take turns riding it to school and.. and Clarissa was so much better on the
stemming

Example sentences with "ceannaigh", translation memory

add example
ga lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
en establishing common rules for the provision of basic information on Purchasing Power Parities and for their calculation and dissemination
ga Le húsáid chóras SFU, ba cheart feabhas a chur freisin ar bheartas ceannaigh agus ar bheartas diúscartha dramhaíola, agus ar an mbainistiú stoic a dhéanann institiúidí sláinte agus oibreoirí eacnamaíocha eile agus, i gcás inar féidir, ba cheart don úsáid sin a bheith comhoiriúnach le córais eile fíordheimhniúcháin atá ann cheana sna suímh sin.
en Use of the UDI system should also improve purchasing and waste disposal policies and stock-management by health institutions and other economic operators and, where possible, be compatible with other authentication systems already in place in those settings.
ga Measann an Coimisiún nach mbainfí mórán úsáide as an 'faisnéis mhiniúcháin ar an lipéad' (i.e. eolas a thugtar don úsáideoir deiridh tar éis dó cinneadh ceannaigh a dhéanamh) agus nach ceart í a cheangal, d'fhonn an t-ualach ar dháileoirí a laghdú a oiread is féidir.
en The Commission considers that this 'explanatory information on the label' (i.e. information given after the purchasing decision of the end-user) would be of limited use and should not be required in view to reduce to a minimum the burden on distributors.
ga Na Ballstáit sin ar lú a n-ollioncam náisiúnta (OIN) per capita ná 90 % de mheán-OIN an AE-27 per capita le haghaidh na tréimhse tagartha céanna, arna thomhas de réir paireachtaí cumhachta ceannaigh agus arna ríomh ar bhonn fhigiúirí an Aontais le haghaidh na tréimhse 2007 go 2009, tacóidh an Ciste Comhtháthaithe leo.
en The Cohesion Fund shall support those Member States whose gross national income (GNI) per capita, measured in purchasing power parities and calculated on the basis of Union figures for the period 2007 to 2009, is less than 90 % of the average GNI per capita of the EU-27 for the same reference period.
ga Chun a áirithiú a oiread is féidir go mbeidh cumhacht ceannaigh choibhéiseach ag oifigigh beag beann ar a n‐áit fostaíochta, cinnfidh an Coimisiún an t‐ualú dá dtagraítear in Airteagal 12 uair sa bhliain.
en In order to ensure as far as possible that officials enjoy equivalent purchasing power irrespective of their place of employment, the Commission shall determine the weighting referred to in Article 12 once a year.
ga ciallaíonn ‘comhlacht lárnach ceannaigh’ údarás conarthach a chuireann gníomhaíochtaí láraithe ceannaigh agus, i gcás inarb infheidhme, gníomhaíochtaí coimhdeacha ceannaigh ar fáil;
en “central purchasing body” means a contracting authority providing centralised purchasing activities and, where applicable, ancillary purchasing activities;
ga Mura ndéanfar fógra ar bith i gcomhréir le mír 1(a) agus le mír 2, déanfaidh iompróirí, comhlachtaí bainistithe críochfoirt, gníomhairí taistil agus tionscnóirí turas gach iarracht réasúnach chun a áirithiú go gcuirfear an cúnamh ar fáil ar bhealach go mbeidh an duine faoi mhíchumas nó a bhfuil a shoghluaisteacht laghdaithe in ann dul ar bord ar an tseirbhís imeachta, athrú chuig an tseirbhís chomhfhreagrach nó tuirlingt den tseirbhís teachta ar cheannaigh sé ticéad di.
en If no notification is made in accordance with paragraphs 1(a) and 2, carriers, terminal managing bodies, travel agents and tour operators shall make every reasonable effort to ensure that the assistance is provided in such a way that the disabled person or person with reduced mobility is able to board the departing service, to change to the corresponding service or to alight from the arriving service for which he has purchased a ticket.
ga (j) ciallaíonn “comhlacht lárnach ceannaigh” údarás conarthach a chuireann gníomhaíochtaí láraithe ceannaigh agus, i gcás inarb infheidhme, gníomhaíochtaí coimhdeacha ceannaigh ar fáil;
en (j) ‘central purchasing body’ means a contracting authority providing centralised purchasing activities and, where applicable, ancillary purchasing activities;
ga Cé gurb é atá i gceist le OTF córas nó saoráid ar bith ina mbíonn iliomad leasanna ceannaigh agus díola tríú páirtithe ag idirghníomhú sa chóras, níor cheart cead a thabhairt d’inmheánaitheoir córasach leasanna ceannaigh agus díola tríú páirtithe a thabhairt le chéile.
en While an OTF is any system or facility in which multiple third party buying and selling interests interact in the system, a systematic internaliser should not be allowed to bring together third party buying and selling interests.
ga Chun críche an t-athrú céatadáin, cibé acu ardú nó ísliú, i gcumhacht ceannaigh tuarastal i státseirbhísí náisiúnta a thomhas, déanfaidh Eurostat, ar bhonn faisnéise arna soláthar roimh dheireadh Mheán Fómhair ag na hinstitiúidí náisiúnta staidrimh nó ag na húdaráis eile iomchuí sna Ballstáit, táscairí sonracha a ríomh lena léireofar athruithe i bhfíorluach saothair státseirbhíseach sa rialtas lárnach, idir Iúil na bliana roimhe sin agus Iúil na bliana reatha.
en For the purpose of measuring the percentage change, either upward or downward, in the purchasing power of salaries in the national civil services, Eurostat shall, on the basis of information supplied before the end of September by the national statistical institutes or other appropriate authorities in the Member States, calculate specific indicators reflecting changes in the real remuneration of civil servants in central government, between the month of July of the previous year and the month of July of the current year.
ga D'fhéadfadh an soláthar faisnéise maidir le hastaíochtaí fuaime do thomhaltóirí agus d'údaráis phoiblí tionchar a imirt ar chinntí ceannaigh agus dlús a chur leis an aistriú chuig flít feithiclí ciúine.
en The provision of information on sound emissions to consumers and public authorities has the potential to influence purchasing decisions and accelerate the transition to a quieter vehicle fleet.
ga A bhuí le tuilleadh trédhearcachta i dtaca le hídiú breosla feithiclí tromshaothair bheifí in ann cinntí ceannaigh níos fearr a dhéanamh chun coigiltis breosla a áirithiú.
en More transparency on the fuel consumption performance of HDVs would enable better informed purchasing decisions to be made to ensure fuel savings.
ga Ar an ábhar sin níor cheart cead a bheith ag oibreoir OTF aon idirbheart a chur i gcrích san OTF idir iliomad leasanna ceannaigh agus díola tríú páirtí, lena n-áirítear orduithe cliant arna dtabhairt le chéile sa chóras i gcoinne a chaipitil dhílsithe féin.
en Therefore, the operator of an OTF should not be allowed to execute in the OTF any transaction between multiple third-party buying and selling interests including client orders brought together in the system against his own proprietary capital.
ga Tugann an Chúirt dá haire go bhféadfadh foclaíocht aithris 3 sa dá thogra a bheith ina cúis le míthuiscintí mar nach ndéantar idirdhealú soiléir inti idir cailliúint cumhachta ceannaigh agus coigeartú ainmniúil ar luach saothair agus ar phinsin.
en The Court notes that the wording of the recital 3 in both proposals might give rise to misunderstandings as it does not clearly distinguish between a loss of purchasing power and a nominal adjustment to remuneration and pensions.
ga Níor cheart a mheas gur údaráis chonarthacha iad i gcásanna ina gceannóidh siad ó chomhlacht lárnach ceannaigh.
en They should not be deemed to be contracting authorities in cases where they purchase from a central purchasing body.
ga rialuithe ceannaigh lena n-áirítear fíorú na bhfeistí a ceannaíodh,
en purchasing controls including verification of purchased devices,
ga Chun saintréithe sonracha earnáil an tsiúcra a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht a tharmligean don Choimisiún gníomhartha áirithe a ghlacadh maidir leis an sainmhínithe teicniúla i ndáil le hearnáil an tsiúcra a thabhairt cothrom le dáta; na téarmaí ceannaigh do biatais a leagtar síos sa Rialachán seoa thabhairt cothrom le dáta; agus tuilleadh rialacha maidir le cinntí i dtaca le hollmheáchan, táir agus cion biatas siúcra a sheachadtar chuig gnóthas chomh maith le rialacha maidir le laíon biatais.
en In order to take into account the specific characteristics of the sugar sector, the power to adopt certain acts should be delegated to the Commission in respect of updating the technical definitions concerning the sugar sector; updating the purchase terms for beet laid down in this Regulation; and further rules on the determination of gross weight, tare and sugar content of sugar delivered to an undertaking, and on sugar pulp.
ga conradh a thugtar i gcrích laistigh de chóras iltaobhach a thugann le chéile leasanna iolracha ceannaigh agus díola tríú páirtithe in ionstraimí airgeadais, a shainmhínítear le hAirteagal #, pointe de Threoir #/#/CE, nó a éascaíonn a dtabhairt le chéile, i gcomhréir le rialacha neamhroghnacha agus a rialaítear le haon dlí amháin, rialófar leis an dlí sin é
en a contract concluded within a multilateral system which brings together or facilitates the bringing together of multiple third-party buying and selling interests in financial instruments, as defined by Article #, point of Directive #/#/EC, in accordance with non-discretionary rules and governed by a single law, shall be governed by that law
ga Comhthiomsú de threalamh teicniúil dá cuid féin a imscaradh trína fháil aistí féin nó faoi chomhúinéireacht le Ballstát áirithe, agus bainistiú a dhéanamh ar chomhthiomsú de threalamh teicniúil a chuirfidh Ballstát ar fáil, bunaithe ar na riachtanais arna sainaithint ag an nGníomhaireacht agus trína éileamh go ndéanfar an comhthiomsú de threalamh teicniúil a iomlánú trí bhíthin trealamh oibriúcháin agus modhanna iompair a cheannaigh na Ballstáit faoi Bhearta Sonracha an Chiste Slándála Inmheánaí.
en Deployment of an own technical equipment pool by acquiring itself or in co-ownership with a Member State and managing a pool of technical equipment provided by the Member States, based on the needs identified by the Agency and by requiring that the technical equipment pool be completed by means of transport and operating equipment purchased by Member States under the Specific Actions of the Internal Security Fund.
ga tá éileamh ag an institiúid cheannaigh ar gach fáltas ó na hearraí infhaighte ceannaithe nó tá ús pro-rata aici sna fáltais; agus
en the purchasing institution has a claim on all proceeds from the purchased receivables or a pro-rata interest in the proceeds; and
ga Léiríonn taighde go bhfuil an fhaisnéis sa phríomhréimse radhairc nó ar ‘aghaidh na pacáistíochta’ úsáideach ag am an cheannaigh.
en Research has indicated that consumers find the information in the principal field of view or ‘front of pack’ is useful when making purchasing decisions.
ga i gcás earraí infhaighte ceannaithe, cuirfear i gcuntas sna meastacháin gach faisnéis iomchuí a bheidh ar fáil don institiúid cheannaigh maidir le caighdeán na n-earraí infhaighte foluiteacha, lena n-áirítear sonraí maidir le comhthiomsuithe comhchosúla arna gcur ar fáil ag an díoltóir, ag an institiúid cheannaigh, nó ag foinsí seachtracha.
en for purchased receivables the estimates shall reflect all relevant information available to the purchasing institution regarding the quality of the underlying receivables, including data for similar pools provided by the seller, by the purchasing institution, or by external sources.
ga 35 % i gcomhréir inbhéartach lena n-olltáirgeacht intíre (caighdeán na cumhachta ceannaigh in aghaidh an áitritheora).
en 35 % in inverse proportion to their gross domestic product (purchasing power standard per inhabitant).
ga Ríomhfar pionóis airgid ar bhonn laethúil i ndáil le gach lá gnó a dteipfear ar idirbheart a shocrú tar éis an dáta socraíochta a beartaíodh go deireadh tréimhse an phróisí cheannaigh isteach dá dtagraítear i mír 3 ach nach mbeidh níos faide ná an lá socraíochta iarbhír.
en Cash penalties shall be calculated on a daily basis for each business day that a transaction fails to be settled after its intended settlement date until the end of a buy-in process referred to in paragraph 3, but no longer than the actual settlement day.
Showing page 1. Found 351 sentences matching phrase "ceannaigh".Found in 11 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.
  add translation 
elf or in co-ownership with a Member State and managing a pool of technical equipment provided by the Member States, based on the needs identified by the Agency and by requiring that the technical equipment pool be completed by means of transport and operating equipment purchased by Member States under the Specific Actions of the Internal Security Fund.
ga tá éileamh ag an institiúid cheannaigh ar gach fáltas ó na hearraí infhaighte ceannaithe nó tá ús pro-rata aici sna fáltais; agus
en the purchasing institution has a claim on all proceeds from the purchased receivables or a pro-rata interest in the proceeds; and
ga Léiríonn taighde go bhfuil an fhaisnéis sa phríomhréimse radhairc nó ar ‘aghaidh na pacáistíochta’ úsáideach ag am an cheannaigh.
ga i gcás earraí infhaighte ceannaithe, cuirfear i gcuntas sna meastacháin gach faisnéis iomchuí a bheidh ar fáil don institiúid cheannaigh maidir le caighdeán na n-earraí infhaighte foluiteacha, lena n-áirítear sonraí maidir le comhthiomsuithe comhchosúla arna gcur ar fáil ag an díoltóir, ag an institiúid cheannaigh, nó ag foinsí seachtracha.